tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

Impresión 3D dunha ponte de aceiro

Cando pensamos nunha impresora 3D o primeiro que nos vén a cabeza é unha máquina en forma de caixa na que se imprimen unha pequenas pezas de plástico, pero esta tecnoloxía está evolucionando tan rapidamente que xa estamos a ver robots imprimindo estruturas de todo tipo, sen limitarse a unha caixa cadrada na que todo sucede.

MX3D_Bridge

Un exemplo de impresión de estruturas xa o vimos hai tempo no artigo “A impresora 3D capaz de imprimir edificios” no que se observa unha impresora botando chorros de formigón para “imprimir” a estrutura dun edificio.

Hoxe imos ver que tamén podemos imprimir aceiro. A empresa MX3D pretende construír unha ponte de aceiro sobre un canal de Amsterdam utilizando robots industriais e aplicando unha novidosa técnica de impresión 3D que abre paso á creación automatizada de estruturas a gran escala.

Nesta animación presentan o seu proxecto:

[youtube: MX3D Bridge Visualisation]

Nestes vídeos podemos ver algunhas das probas realizadas pola empresa para construír unha pequena ponte de aceiro de pequenas dimensións.

[youtube: MX3D printing]

[youtube: MX3D to 3D print a steel bridge in Amsterdam]

 

Máis información en MX3D

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Programas e cableados de pesadelo

Lipton_Communication2

Machine Punk – Laurie Lipton

“Que pesada é a profe!” é o que debe pensar o alumnado cando insisto unha e outra vez en que se debe traballar con orde e limpeza cando se realizan traballos prácticos de calquera tipo. “Eu xa me entendo así” ou “que máis dá se funciona” son respostas habituais, e non hai maneira de convencelos. Algo de caso me fan cando digo que iso baixa a nota, pero iso non consegue mudar o procedemento, senón que só conduce a se pasen traballo extra “pasando a limpo” cando preferiría que ese tempo o dedicasen a outro tipo de traballos.

Con este artigo intentarei ilustrar como non se deben facer as cousas. Sexa o que sexa o que se faga (un programa informático, unha instalación eléctrica, unha montaxe electrónica, un circuíto pneumático, etc.) o código, montaxe ou instalación creada debe ser suficientemente intelixible, fácil de manter e de modificar, non unicamente pola persoa que a creou, senón tamén por calquera outra que se achegue a ela para revisala, manipulala, actualizala ou mantela.

Programas informáticos

Hai moitos estándares e normas obxectivas que se deben considerar, pero para empezar, unha das máis básicas é estruturar os programas de xeito que se podan diferenciar os diferentes bloques e instrucións a simple vista.

Comparade os seguintes programas. No primeiro podemos observar a estrutura a simple vista, e no segundo custa bastante máis, verdade? Os nomes das variables tamén deben ser significativos e non debe haber código repetido ou redundante.

Instalacións eléctricas

Se vos pareceron caóticos os cableados que atopastes ao facerdes os traballos de instalacións eléctricas nas vosas vivendas, mirade estas imaxes e imaxinade que o voso traballo fose o mantemento destas instalacións.

cableado2 cableado3 

(Imaxes obtidas das galerías de darkroastedblend.com)

Comunicación e redes

Nas instalacións de comunicación tamén debemos ter ben ordenados e etiquetados os cables para poder facer algunha substitución, reparación ou engadir un novo rack. Observade a diferenza entre usar sempre a mesma cor e respectar un código de cores que axuda a identificar os cables.
Na primeira imaxe os cables están ben ordenados e identificados. Imaxinades a ese técnico de sistemas traballando nas instalacións que aparecen a continuación? Para volverse tolo!

rede01rede04

rede02 rede03

(Imaxes obtidas das galerías de darkroastedblend.com)

Recomendacións:

Poderiamos poñer máis exemplos doutros tipos de instalacións e montaxes, pero penso que estes exemplos chegan, aínda que sexan moi esaxerados.

En conclusión, sempre que fagades algo, pensade:

  • Se non funciona, é doado revisar o programa, montaxe ou instalación para identificar o fallo?
  • Despois de pasado un mes ou máis de facer o programa, montaxe ou instalación, serías quen de entendelo facilmente?
  • Outra persoa entendería facilmente o que fixestes?
  • Se un problema se pode resolver de varias formas, a máis simple sempre é a mellor. Se podes conectar algo con dous cables, non uses catro, ou cinco, ou seis… Se podes conseguir algo con 4 liñas de código non uses 40.

O menos importante de todo é a nota que vos vai poñer a profe, aínda que tamén conta. Se desde o inicio vos ides acostumando a traballar de forma limpa e ordenada despois todo será moito máis fácil.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

XIV Xornadas de Tecnoloxía de Galicia

CARTEL XORNADAS APETEGA 2015Para o profesorado de Tecnoloxía:

Xa están en marcha as XIV Xornadas de Tecnoloxía de Galicia organizadas por APETEGA, que terán lugar os días 5 e 6 de xuño no IES de Brión (Brión – A Coruña)

Inclúe visitas didácticas a Finsa e ao Complexo medioambiental do Barbanza, conferencias, comunicacións e obradoiros prácticos.

O prazo de inscrición xa está aberto, e finaliza o vindeiro 1 de xuño.

Máis información:

 

Actualización 10/06/2015

Aquí podedes descargar as prácticas utilizadas no obradoiro de introdución a arduino que dei o sábado pola mañá:

Agardo ter dispoñible proximamente unha sección de control e robótica na sección de contidos, na que incluirei máis prácticas e propostas de proxectos con arduino e Lego.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

A tecnoloxía: Unha actividade menor?

Hoxe voume desafogar un pouco.

Aínda só é un borrador, pero proximamente vaise publicar o “Decreto polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia”, decreto que, xunto coa LOMCE do Ministerio de Educación, constitúe unha absoluta aberración no tratamento da Educación Tecnolóxica.

En 4º de ESO, se non mudan as cousas, o alumnado da vía de ensinanzas académicas dirixida cara o Bacharelato non vai poder cursar a materia de Tecnoloxía. Por que se impide que un alumno ou alumna interesados nas enxeñarías ou nos estudos técnicos superiores de FP poda estudar contidos coma os de electrónica analóxica e dixital, pneumática, programación, robótica ou sistemas de comunicación que aparecen no currículo de Tecnoloxía de 4º de ESO? Tecnicamente a LOMCE non impide isto, e é a propia Consellería de Educación a que establece esta limitación impedindo que o alumnado curse materias que non sexan da súa propia opción (Artigo 14-4-9º).

No Bacharelato a LOMCE fai desaparecer a “Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía” e cámbiaa por “modalidade de Ciencias”, a secas, deixando as materias tecnolóxicas nun segundo plano, que deixan de ser materias de modalidade para converterse en meras optativas. A Consellería de Educación agrava a situación reducindo a carga horaria asignada a Tecnoloxía Industrial, que pasa de 4 a 3 horas lectivas semanais, e a de TIC, que pasa de 4 a 2 horas.

Só se pode entender esta situación desde unha concepción escolástica da educación, entendida coma un exercicio teórico, memorístico, academicista e afastado de referencias empíricas e prácticas, e na que a tecnoloxía é entendida coma unha actividade menor polas elites culturais. Para quen nos goberna, a tecnoloxía non forma parte da cultura. O que se está a ofrecer nos currículos LOMCE é unha educación que consiste na transmisión de saberes cristalizados que se ensinan de forma dogmática e abstracta, e na que o alumnado ten o papel de almacenar no seu cerebro datos e máis datos de forma memorística para despois vomitalos nunha reválida consistente nun exame de tropecentasmil preguntas tipo test. A resolución de problemas teóricos e prácticos, o traballo en equipo, o deseño, construción e avaliación de prototipos que cumpran unha función determinada, con múltiples solucións posibles e nos que se deben resolver problemas prácticos que non están predefinidos e que non se poden avaliar nunha reválida non caben nun sistema baseado nesta concepción da educación.

arduino_montaxeResulta inconcibible este tratamento no século XXI, no que a tecnoloxía evoluciona a un ritmo vertixinoso, transformando continuamente a nosa maneira de vivir, traballar, relacionarnos ou comunicarnos. A tecnoloxía forma parte da nosa cultura, e cómpre entendela, traballar con ela e ser capaz, non só de usala de forma pasiva, senón tamén de forma activa, resolvendo problemas técnicos e creando dispositivos e sistemas que resolvan problemas e necesidades, especialmente para quen desexa dirixir a súa formación postobrigatoria cara ós estudos superiores técnicos, precisamente os máis demandados no mercado laboral aínda nunha situación de crise como a que estamos a vivir.

Iso si, despois son quen de vendernos nos medios de comunicación o modernos e interesados que están na tecnoloxía introducindo unha materia de programación como optativa dunha hora semanal en 1º de ESO, cando realmente o que fan é estragar completamente a educación tecnolóxica impedindo que o alumnado interesado nela poda cursala.

Aínda sería posible mudar o decreto de Galicia, e agardo tamén que se derrogue o antes posible a LOMCE e se deseñe unha Sistema Educativo estable e consensuado, pero tamén moderno, equilibrado e afastado de prexuízos e concepcións erróneas e nesgadas das distintas disciplinas.

Por desgraza, a aprobación da LOMCE cos seus incongruentes currículos cheos de erros e a aplicación desta lei a fume de carozo sen dar tempo aos centros e ao profesorado a planificar o vindeiro curso son unha absoluta irresponsabilidade. Mentres, a pesar dos sucesivos cambios de leis, dos incongruentes currículos aprobados e no marxe que teñamos, moitos profesores e profesoras de tecnoloxía seguiremos traballando como cremos que debemos facelo, por responsabilidade.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone

Práctica do pulsador con memoria

Para 1º de Bacharelato: Vou poñer aquí unhas pistas ao exercicio que vos pedín o outro día, para quen ande perdido.

Cando prememos nun pulsador, un LED acéndese se estaba apagado e apágase se estaba aceso.fluxo_memoria1

  • Creamos unha variable “estadoLED” que almacena o estado no que se atopa o LED (aceso 1 ou apagado 0). Inicialmente poñémola a cero.
  • Utilizamos un condicional if … else … para indicar que cando o pulsador estea premido o LED deberá acenderse se o valor da variable estadoLED é 0 e deberá apagarse se o valor de estadoLED é 1. Hai que lembrarse de cambiar a variable estadoLED unha vez que o LED cambie de estado.
  • Debedes poñer un retardo (delay) ao final do bucle para evitar que detecte varios pulsos cada vez que prememos. Máis adiante xa veremos como solucionar mellor isto.

Na dereita tendes un diagrama de fluxo do proceso.

Esta é unha montaxe que podedes utilizar no simulador 123DCircuits para facer probas na casa:

123DCircuits_LED_pulsador

Xa son demasiadas pistas, así que non hai escusa para non facelo ben!

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone