aspas

Descargas:

Modelo realizado co ficheiro de openSCAD gridHex1.scad coa forma=33, n=4.