Soles

Descargas:

Modelo realizado co ficheiro de openSCAD gridHex1.scad coa forma=6, n=4.