Cálculos

Nesta sección verás como se poden calcular as magnitudes eléctricas nos circuítos serie, paralelo e mixto. Deberías repasar previamente a sección “Magnitudes eléctricas” para acordarte dos conceptos básicos.

Circuíto serie:

circuito_serie7

 • A resistencia equivalente é a suma de todas as resistencias dos compoñentes.
  RT = R1 + R2 + R3
 • Por tódolos compoñentes circula a mesma intensidade
  IT = I1 = I2 = I3
 • A diferencia de potencial total é a suma das diferencias de potencial de todos os compoñentes.
  VT = V1 + V2 + V3

 

Para realizar os cálculos utilizamos o cadro da dereita. Cando coñecemos dous valores dunha columna podemos calcular o terceiro mediante a lei de Ohm.

 1. táboa de cálculosApuntamos os datos que temos aplicar
 2. Calculamos a resistencia equivalente: RT=  R1 + R2 + R3.
  100 Ω + 100 Ω + 100 Ω = 300 Ω aplicar
 3. Mediante a lei de Ohm calculamos a intensidade total do circuíto: IT= VT / RT
  IT= 9 V / 300 Ω = 0.03 A aplicar
 4. Como tódolos compoñentes están en serie sabemos que IT = I1 = I2 = I3 = 0.03 A aplicar
 5. Agora, mediante a Lei de Ohm, podemos calcular as diferencias de potencial de cada unha das lámpadas
  V1 = I1 R1 = 0.03 A · 100 Ω = 3 V
  V2 = I2 R2 = 0.03 A · 100 Ω = 3 V
  V3 = I3 R3 = 0.03 A · 100 Ω = 3 V
  aplicar
 6. Comprobación: A voltaxe da pila debe ser a suma das diferencias de potencial dos compoñentes
  VT = V1 + V2 + V3 ; 9 V = 3V + 3V + 3V Correcto!

circuito_paralelo6

Circuíto en paralelo:

 • A resistencia equivalente é:
  1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3
 • A intensidade total é a suma de tódalas intensidades.
  IT = I1 + I2 + I3
 • Tódolos compoñentes teñen a mesma diferencia de potencial.
  VT = V1 = V2 = V3

Para realizar os cálculos utilizamos o cadro da dereita. Cando coñecemos dous valores dunha columna podemos calcular o terceiro mediante a lei de Ohm.

 1. táboa de cálculosApuntamos os datos que temos aplicar
 2. Calculamos a resistencia equivalente:
  1/RT=  1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
  1/RT= 1/100 + 1/100 + 1/100 = 3/100 ;
  RT= 100/3 = 33.33Ω aplicar
 3. Mediante a lei de Ohm calculamos a intensidade total do circuíto: IT= VT / RT
  IT= 6 V / 33.33 Ω = 0.18 A aplicar
 4. Como tódolos compoñentes están en paralelo sabemos que VT = V1 = V2 = V3 = 6 V aplicar
 5. Agora, mediante a Lei de Ohm, podemos calcular as intensidades que circulan por cada unha das resistencias
  I1= V1 / R1 = 6 V / 100 Ω = 0.06 A
  I2= V2 / R2 = 6 V / 100 Ω = 0.06 A
  I3= V3 / R3 = 6 V / 100 Ω = 0.06 A
  aplicar
 6. Comprobación: A intensidade total que circula é a suma das intensidades que circulan por cada un dos compoñentes
  IT = I1 + I2 + I3 ; 0.18 A = 0.06 A + 0.06 A + 0.06 A ¡correcto!

 

Circuíto mixto

O procedemento é similar ao visto para os circuítos serie e paralelo, e debes ter claro como se comporta V, I e R en cada un deles.

Exemplo1:

circuíto mixto

 1. Primeiro calculamos a resistencia equivalente do paralelo:
  1/Rp=  1/R1 + 1/R2
  1/Rp= 1/80 + 1/80 = 2/80 ;
  RT= 80/2 = 40 Ω
  aplicar
 2. Logo calculamos a resistencia equivalente en serie:
  Re= Rp + R3 = 40 + 80 = 120 Ω
  aplicar

Exemplo2:

circuíto mixto

 1. Primeiro calculamos a resistencia equivalente do paralelo:
  1/Rp=  1/R2 + 1/R3
  1/Rp= 1/80 + 1/80 = 2/80 ;
  Rp= 80/2 = 40 Ω
  aplicar
 2. Despois claculamos a resistencia equivalente en serie:
  Rs1= R1 + Rp = 160 + 40 = 200 Ω
  Rs2= R4 + R5 = 100 + 100 = 200 Ω
  aplicar
 3. Por último calculamos a resistencia equivalente do paralelo resultante:
  1/Re=  1/Rs1 + 1/Rs2
  1/Re= 1/200 + 1/200 = 2/200 ;
  Re= 200/2 = 100 Ω
  aplicar

Simulador

[Scratch: Magnitudes eléctricas en circuítos]
1- Elixe serie ou paralelo
2- Preme no interruptor para acender o circuíto.
3- Varía os valores das resistencias e da voltaxe da pila e observa os cambios na intensidade de corrente e na diferencia de potencial de cada lámpada.

 


Deixa un comentario