Impresión 3D

tecnoloxia.org

Transformacións

Translación

Para trasladar un obxecto encribimos translate([x,y,z]){}

 • Traslada o obxecto por debaixo do plano XY

Se parametrizamos o obxecto, ao cambiar as dimensións, a translación cambia en función dos parámetros.

 • Proba cambiar a dimensión z do obxecto e verás que sempre se mantén no eixe Z positivo.

Se parametrizamos o obxecto, ao cambiar as dimensións, a traslación cambia en función dos parámetros.

 • Proba trasladar esta figura pero de xeito que quede no lado negativo do eixe Y

Rotación

 • Debuxa un prisma cube([x, y, z], center=true);  e fai rotacións no eixe X, no eixe Y e no eixe Z.

Escala

 • Fai un poliedro ou esfera (cambiando $fn) e escálao no eixe X e no eixe Y

Combinación de transformacións

Pódense poñer as instrucións de translación e rotación directamente, sen chaves.

Tamén podemos encadear instrucións. No seguinte caso primeiro rotamos un cubo 45º no eixe X e despois trasladámolo 10 mm no eixe Y.

 • Fai primeiro a translación e despois a rotación

Unión

Imos unir varias pezas entre si.

 • Traslada e redimensiona o cubo de xeito que a peza forme un L
 • Une outro cubo de forma que quede unha peza en forma de U

Diferencia

Tamén podemos extraer unha figura dun sólido

 • Debuxa unha semiesfera facendo a diferencia entre unha esfera e un prisma.
 • Debuxa un cubo e nunha das caras extrae un oco semiesférico.

Intersección

Cando facemos unha intersección obtemos o volume que é común entre dous sólidos.

 • Traslada e redimensiona o cubo para facer outras interseccións coa esfera.

Cáscara (hull)

Establece un contorno que une varios sólidos

 • Engade outro cilindro ou prisma noutra posición.

Propostas:

Lapiceiro

Fai unión de dous prismas con xiro. Un cara á esquerda e outro cara á dereita. Proba con outro nº de caras e ángulo. Utiliza o que vimos na páxina de extrusión:

No caso da imaxe: caras=15; angulo=60; res=30;

Busca outras combinacións: a) caras=24; angulo=30; res=48; b) caras=24; angulo=60; res=48;

Caixa

Utilizando operacións de unión, diferencia e translación debuxa unha caixa coma esta. Programa de forma que poidamos modificar os parámetros de radio, altura, grosor da parede, nº de caras.

Torre de hanoi

a) Constrúe o xogo da torre de hanoi. Redondea os cilindros. b) Parametriza para poder elixir as dimensións e o nº de aros.