Contador e cronómetro

Nesta sección imos programar un display 7 segmentos de 4 díxitos. Pódenos servir para visualizar o valor dunha variable, contar obxectos detectados, cronometrar, … Na páxina “alerón cronómetro” podes ver como se conecta e monta nun alerón co display incorporado.

Para programalo con mBlock para mBot debes conectalo aos pins 11 e 12, pero co IDE de Arduino podes usar outros pins, por exemplo CLK no pin 2 e DIO no pin 3, como imos facer aquí.

Probando

Imos facer un programa sinxelo para ver que todo funciona correctamente.

O primeiro que debemos facer é incluír a librería Grove 4-Digit Display  (Vai a Sketch -> Incluír biblioteca -> Xestionar bibliotecas – > busca “Grove 4-Digit Display” -> Instalar). Despois engádea ao programa.

// Librería

#include <TM1637.h>

// Declaración de variables

#define CLK 3  // Pins aos que está conectado o display
#define DIO 2

TM1637 crono(CLK,DIO);     // Poñémoslle o nome "crono" ao noso display
int8_t Digits[] = {0,1,2,3} ; // Array de 4 díxitos que queremos amosar

// Configuración

void setup() {
 
 crono.set();  // Inicializamos
 crono.init();

 while(analogRead(A7)>100); // agardamos mentres non se pulse o botón

}

// Bucle

void loop() {

 crono.display(Digits); // Amosa os díxitos do array

}

Ao premer no pulsador deberían aparecer os números 0, 1, 2 e 3 no display. Se é así todo está correcto. Se non revisa as conexións.

Contador

Agora imos visualizar no display o número de veces que prememos no pulsador. Comeza o programa do mesmo xeito que antes e no inicio do sketch creamos unha variable “conta” int conta = 0;  para almacenar o número de veces que prememos no pulsador.

Despois escribimos unha función capaz de separar un número nos seus catro díxitos usando os operadores % e /. O operador % devolve o resto da división e o operador / fai a división enteira.

void calculaDixitos(int numero){
 
 Digits[3] = numero%10;
 Digits[2] = (numero%100)/10;
 Digits[1] = (numero%1000)/100;
 Digits[0] = numero/1000;

 crono.display(Digits);
 
}

Por exemplo, para o número 125:

 • 125%10=5
 • 125%100=25; 25/10=2
 • 125%1000=125; 125/100=1
 • 125/1000=0

Agora imos ir contando cada vez que prememos no pulsador e amosando os datos no display

void loop() { 

 if ( analogRead(A7)<100 ) {     // Cando o pulsador está premido
  while(analogRead(A7)<100);    // Agarda mentres o pulsador esta premido
  conta++;             //Incrementa o contador
  calculaDixitos(conta);    // visualizamos o valor no display
 }

}

Prácticas co contador:

 • Conta latas: No programa de ir por unha liña e ir rodeando ou apartando latas vai facendo a conta das que atopa.
 • Límite de latas: No programa anterior fai que cando atope 3 latas pare e emita unha melodía.

Cronometrar

Neste exemplo imos iniciar o cronómetro cando premamos o pulsador, e paralo cando volvamos pulsalo.

No inicio debemos crear unhas variables que nos permitan contar o tempo (tempoActual e tempoAnterior) e unha variable que nos indique se o cronómetro está activado ou o reiniciamos (estadoCrono)

Como imos contar o tempo, no setup imos activar os puntos que nos separen os minutos dos segundos (crono.point(POINT_ON); )

// Librería

#include <TM1637.h>

/**** Declaración de variables **/

// medición do tempo

int tempoActual;    // A medida do tempo cando a miramos
int tempoAnterior;   
int estadoCrono=0;   // Variable para a visualización do cronómetro

// Display 4 díxitos

#define CLK 3  // Pins aos que está conectado o display
#define DIO 2

TM1637 crono(CLK,DIO);     // Poñémoslle o nome "crono" ao noso display
int8_t Digits[] = {0,0,0,0} ; // Array de 4 díxitos que queremos amosar

/** Configuración **/
 
void setup() { 
 crono.set();  // Inicializamos
 crono.init() ;
 crono.point(POINT_ON); // Acende os puntos
}

Despois da función de calculaDixitos engadimos unha nova función de pasar de número a tempo calculando minutos e segundos

/** Funcións **/

// Función para clacular díxitos

void calculaDixitos(int numero){
 Digits[3] = numero%10;
 Digits[2] = (numero%100)/10;
 Digits[1] = (numero%1000)/100;
 Digits[0] = numero/1000;
 crono.display(Digits);
}

// Función para pasar de número a tempo en min e s

void calculaTempo(int n){
 int segundos = n % 60 ;
 int minutos = n / 60 ;
 int t = minutos * 100 + segundos ;
 calculaDixitos(t) ;
}

E agora no loop cando prememos no pulsador, se o cronómetro está desactivado iniciámolo e amosamos o valor do tempo, e se o cronómetro está activado ao premer no pulsador parámolo.

void loop() { 

 tempoActual= millis()/1000;  // É o tempo actual en s transcorrido desde o inicio. 
    
 if (analogRead(A7)<100 && estadoCrono==0) { 
  while(analogRead(A7)<100); 
  tempoAnterior= tempoActual; // Iniciamos o cronómetro
  estadoCrono=1;
 }

 if (estadoCrono == 1){     // Mostra o cronómetro cando está activado
  int datoCrono = tempoActual-tempoAnterior;
  calculaTempo(datoCrono);
 }

 if (analogRead(A7)<100 && estadoCrono==1){ // Paramos a visualización do cronómetro
  while(analogRead(A7)<100); 
  estadoCrono=0; 
 }

}

Prácticas co cronómetro:

 • Décimas de segundo: No programa anterior estamos contando segundos, pero nunha carreira imos necesitar máis precisión. Modifícao para que amose décimas de segundo.
 • Ultrasón: Modifica o programa anterior para que o cronómetro arranque cando prememos no pulsador e pare cando o sensor ultrasónico atope un obxecto a menos de 10 cm.
 • Carreira de velocidade: No programa de ir por unha liña pon unha lata na meta para que o robot pare cando a atope. Nese momento o display debe amosar o tempo que tardou en chegar.

 

Neste vídeo podes ver o cronómetro funcionando. O sensor ultrasónico está situado nun lateral co soporte do resolve-labirintos.