O sensor de luz ou LDR

LDR
[By Taken CC BY-SA from Wikimedia]
Podemos medir a luz ambiental cunha fotorresistencia ou LDR (Light Dependent Resistor), que é unha resistencia variable cuxo valor depende da cantidade de luz que incide sobre ela. A súa resistencia diminúe a medida que a intensidade de luz incidente se fai maior.

A variación de resistencia provocará diferentes valores de voltaxe no pin no que está conectado. Debe ser un pin analóxico pois podemos obter moitos valores intermedios entre 0 e 5V dependendo da luz que incida. Os valores poderán variar desde 0 a 1023.

Por exemplo, se conectamos a LDR en pull-down como se ve no esquema,

  • Se non hai nada de luz a resistencia da LDR será moi elevada, e o pin estará a 0V (0)
  • Se hai moita luz, a resistencia da LDR será moi pequena e o pin estará a 5V (1023)

Realmente nunca imos obter eses valores extremos, pero si moitos dentro do rango 0-1023.