A posición dun servo

[tecnoloxia.org CC By-SA]

mini-servo-tower-pro-sg90Descrición:

Imos controlar a posición dun servo de rotación estándar mediante programación.

Utilizaremos un microservo SG90

Montaxe:

Conexión: Aínda que depende de cada fabricante, en xeral o cable vermello vai a 5V, o negro/marrón a terra (GND) e o branco/amarelo/laranxa é o que recibe o sinal do pin arduino. Imos conectalo ao pin 9.

  servo1_esquema

Se no canto dun microservo utilizas un servo máis potente non o conectes aos 5V da placa e utiliza alimentación externa.

Control da posición:

A posición do servo contrólase a través do envío de pulsos en anchura (PWM). Segundo a duración do pulso obtemos diferentes posicións do eixe do servo. Porén, dependendo do servo que se utilice e do ciclo útil do mesmo podemos necesitar realizar cálculos para axustar a posición.

servo_diagram-svg
[Stefantauner, wikimedia, CC By SA]

Programación:

#include <Servo.h> Inclúe a librería “servo” para poder utilizar as funcións que contén.
Sketch -> Importar Libraría -> Servo
Servo meuservo; Crea unha variable co nome do servo
meuservo.attach(Pin); Indica en que pin está conectado o servo.
meuservo.write(ángulo); Sitúa o eixe do servo na posición indicada.

Programas:

1. Xirar un ángulo

1. Xirar un ángulo determinado: Podemos controlar exactamente a posición (ángulo) que queremos que teña o servo en cada momento

// Importamos a librería servo
#include <Servo.h>

// Declaración de variables:
Servo meuservo;     // poñémoslle nome ao servo: "meuservo"

// Configuración:
void setup(){
 meuservo.attach(6);  // Indicamos que está conectado no pin 6
}

// Programa:
void loop(){
 meuservo.write(0);  // Móvese ata a posición de 0º
 delay (2000);
 meuservo.write(180); // Móvese ata a posición de 180º
 delay (2000);
 meuservo.write(90);  // Móvese ata a posición de 90º
 delay (2000); 
}

2. Pouco a pouco

2. Pouco a pouco: Imos facer que un servo xire lentamente ata unha posición e despois cambie rapidamente á posición de partida.

#include <Servo.h>  // Importamos a librería servo

// Declaración de variables:

Servo meuservo;   // poñémoslle nome ao servo: "meuservo"

// Configuración:

void setup(){
 meuservo.attach(6);  // Indicamos que está conectado no pin 6
}

// Programa:

void loop(){

 meuservo.write(0);     // Parte da posición de 0º
 delay (2000);
 for(int i=1;i<=120;i++){  // Móvese pouco a pouco ata 120º
  meuservo.write(i);    
  delay (50);
 }
 delay (1000); 
 
}

3. Control con pulsadores

3. Control con pulsadores: imos facer que cada vez que prememos nun pulsador o servo se mova ata a posición correspondente a cada un deles.

#include <Servo.h>  // Importamos a librería servo

// Declaración de variables:

int pulsador0 = 2;    // Pin 2 asignado a un pulsador 
int pulsador180 = 3;   // Pin 3 asignado a outro pulsador
Servo meuservo;     // Poñémoslle nome ao servo

// Configuración:

 void setup() {
 meuservo.attach(6); // Servo conectado no pin 6
}

// Programa:
 
void loop() {

 if (digitalRead(pulsador0) == 1){   // Se o pulsador0 esta premido
  meuservo.write(0);         // O servo xira ata a posición 0º
  delay (500);
 }
 if (digitalRead(pulsador180) == 1){  // Se o pulsador180 esta premido
  meuservo.write(180);        // O servo xira ata a posición 180º
  delay (500);
 } 

}

Propostas:

 1. Ao chou: Fai un programa de xeito que o servo xire a distintas posicións elixidas ao chou. Utiliza a función random. Por exemplo:
   chou=random(0,180); // dá un valor ao aleatorio entre 0 e 180.
 2. Cal é a súa posición?: Engade o necesario aos programas anteriores para visualizar na consola a posición na que se atopa o servo.
 3. Pouco a pouco: Fai un programa que funcione de xeito que cando prememos nun pulsador o servo xira 10º nun sentido e cando prememos noutro pulsador xira 10º en sentido contrario. Introduce os límites de 0 e 180º.

Extras:

 1. Orientación automática. Fai unha placa solar que se oriente automaticamente cara onde maior sexa a luminosidade. Utiliza dúas fotorresistencias para medir a luz nos laterais. Un servo fará xirar a placa no sentido axeitado ata que a luz incidente sexa a mesma nas dúas LDRs (ou nun rango próximo).

Deixa un comentario