Condicional if

Descrición: Temporización

Imos utilizar o condicional if … sen poñer o else. Desta maneira executamos un proceso cando se cumpre a condición, e no caso contrario non sucede nada.

Por exemplo, imos  facer que cando premamos no pulsador, un LED se acenda durante un tempo determinado e despois dese tempo se apague.

Programa:

 • Creamos unha variable que lea o estado do pulsador
 • Utilizamos o condicional if … pois non necesitamos que se execute ningún proceso cando o pulsador está desactivado.
// Declaración de variables

const int led = 13;    // Pin 13 asignado a un LED
const int pulsador = 2;  // Pin 2 asignado a un pulsador
int estado=0;       // Variable coa que leremos o estado do pulsador. Se non prememos: estado=0 Se prememos nel: estado=1

// Configuración

void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);   // Configuramos o LED como saída
}

// Programa

void loop(){

 estado = digitalRead(pulsador); // Lemos o estado do pulsador e asignamos o valor á variable "estado"

 if (estado == HIGH) {      // Se hai sinal no pulsador
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(2000);
  digitalWrite(led, LOW);
 } 

}

Propostas:

Conecta dous interruptores e dous LEDs, con cadansúas resistencias de protección e, utilizando as funcións condicionais, resolve os seguintes problemas:

 1. Latexando:Fai que ao premer nun pulsador un LED latexe acendéndose e apagándose 3 veces e despois permaneza apagado.
 2. Unha función para cada pulsador: Temos dous pulsadores. Un encárgase de acender un LED e o outro de apagalo.

Deixa un comentario