Contador simple

Descrición:

Imos crear unha variable na que imos rexistrando o número de veces que prememos nun pulsador. Visualizaremos o valor desa variable na consola serie.

Máis adiante debemos mellorar este programa, pois verás como é posible que se rexistren varios pulsos cando prememos no pulsador.

Programa:

// Declaración de variables:

const int pulsador=2;
int conta = 0;    // Variable para gardar o número de pulsos
int estado;    // Variable que garda o estado do pulsador

// Configuración:

void setup() {   
 Serial.begin(9600);  //Inicia comunicación serial
}

// Programa:
 
void loop() { 
      
 estado = digitalRead(pulsador);
 
 if ( estado == 1 ) {
  conta++;        //Incrementa o contador
  Serial.println(conta); //Imprime o valor por consola
  delay (200);      // Retardo
 }
 
}

Propostas:

 1. Fai as prácticas do contador mellorado, pois funciona mellor.

Deixa un comentario