Conversión a PWM

Descrición:

Imos utilizar a función map(valor, min, max, Nmin, Nmax);  para converter o valor lido na entrada analóxica (que pode ser de 0 a 1023) a un valor que poidamos enviar a través dunha saída PWM (que ten un rango de 0 a 255)
pwm = map(valor,0,1023,0,255);

Despois enviamos ese valor a un LED conectado unha saída pwm, para que a súa luminosidade varíe en función da posición do cursor do potenciómetro.

Asemade, na consola serie podemos visualizar o valor que teñen as variables “valor” e “pwm” en cada momento.

Montaxe:

Utilizaremos a montaxe da práctica anterior de “Movendo un potenciómetro”, pero necesitaremos un único LED.

Programa:

// Declaración de variables
 
int pot=0;   // variable que le o valor do potenciómetro, entre 0 e 1023
int pwm=0;   // variable que enviamos a un pin pwm, entre 0 e 255
int led3=11; 
 
// Configuración
 
void setup() {
 Serial.begin(9600);    // Inicia a comunicación serie
 pinMode(led3, OUTPUT);  
}
 
// Programa
 
void loop() {
 
 pot = analogRead(A0);     // Asignamos á variable "pot" o valor lido na entrada analóxica A0
 pwm = map(pot,0,1023,0,255); // Calculamos o valor correspondente pwm
  
 analogWrite(led3,pwm);    // Enviamos o valor pwm a un LED
 
 Serial.print(pot);      // Imprimimos na consola
 Serial.print(" ----> ");
 Serial.println(pwm); 
 delay(200); 
       
}

Propostas:

 1. Variando a frecuencia: Fai un programa no que un LED escintile cun intervalo de 100 ms entre acendido e apagado cando leamos un valor 0 no potenciómetro. A medida que movemos o cursor vai aumentando o tempo ata que conseguimos que o LED escintile cun intervalo de 1000 ms cando lemos un valor de 1023 no potenciómetro.

 


Deixa un comentario