Pantalla LCD

Descrición:

LCD vén do inglés Liquid Crystal Display, é dicir, é unha pantalla de cristal liquido. As LCDs alfa-numéricas permiten mostrar mensaxes de texto sinxelos e hainas dispoñibles en diferentes formatos. A que usaremos aquí (modelo 1602A) ten un formato 16×2 (16 caracteres e dúas liñas).

Imos ver dúas opcións de conexión e programación:

Conexión directa a Arduíno Conexión a través de interface I2C
lcd
[tecnoloxia.org CC By-SA]
lcd_controladori2c
[tecnoloxia.org CC By-SA]

pins_tira2No primeiro caso, para poder realizar as conexións da pantalla debemos soldar unha tira de pins nos conectores e suxeitala cunha protoboard.

No segundo caso o controlador xa vén integrado e preparado para conectar. Úsanse unicamente dous pins de Arduíno, polo que pode ser interesante para proxectos complexos nos que xa teñamos moitos pins ocupados con outras cousas.

Conexión:

Elixe a opción correspondente á pantalla que vaias utilizar:

1. LCD con I2C

lcd_i2c
[tecnoloxia.org CC By-SA from Fritzing]
I²C ou I2C  é un bus de comunicacións en serie que utiliza dúas liñas para transmitir a información: unha para os datos e outra para o sinal de reloxo, polo que a conexión dunha pantalla LCD con interface I2C resulta moi sinxela, pois só temos catro pins.

No caso dunha placa Arduíno UNO as conexións serían:

 • GND e Vcc para a alimentación.
 • SDA ao pin analóxico A4. É o pin de datos.
 • SCL ao pin analóxico A5. É o que envía o sinal de reloxo.i2c_fritzing

A tarxeta Arduíno UNO Rev3 ten outros dous pins que podemos utilizar igualmente para a comunicación I2C, e que están na parte superior, xunto aos pins dixitais. Está indicado pola parte de atrás da tarxeta. Se tes este modelo de Arduíno e che resulta máis cómodo podes substituír as conexións A4 e A5 polos pins SDA e SCL da parte superior.

O módulo I2C soe vir acoplado á parte posterior da pantalla LCD, e incorpora un potenciómetro que permite o axuste do brillo.

2. Conexión directa

Debes soldar unha tira de pins á pantalla LCD, conectala nunha protoboard, e realizar as seguintes conexións:

lcd_fritzing2
[Esquema exemplo de fritzing]
1º) Alimentación: 3º) Pins de control: 5º) LED: (opcional)
 • A pantalla LCD debería acenderse se conectamos a alimentación do Arduíno
 • Vss: GND
 • Vcc: 5V
 • Rs: ao pin 12 do Arduíno
 • RW: a GND
 • E: ao pin 11 do Arduíno
 • É o díodo de retro-iluminación.
 • LED K: a GND
 • LED A: a unha resistencia de 220Ω conectada a 5V no outro extremo.
2º) Potenciómetro: 4º) Cables de datos:
 • Encárgase do axuste do brillo. Fai unha proba despois de conectalo. Deberían verse as matrices de puntos.
 • Vo: Pin central do potenciómetro.
 • Un pin dos extremos do potenciómetro a 5V e o outro a GND.
 • DB4: ao pin 5 do Arduíno
 • DB5: ao pin 4 do Arduíno
 • DB6: ao pin 3 do Arduíno
 • DB7: ao pin 2 do Arduíno

lcd_fritzing1
[Esquema exemplo de fritzing]

Configuración:

Nestas lapelas móstranse os programas de inicio da LCD normal e da LCD con I2C respectivamente. Na sección de prácticas mostraremos diversos exemplos de programas a incluír no loop(){ } e que se programan do mesmo xeito sexa cal sexa a opción escollida.

1. Configuración con I2C

Librerías

O primeiro que debemos facer é incorporar a librería LiquidCrystal-I2C.  Pódese descargar  directamente neste zip. Unha vez gardada no noso ordenador engadímola ao directorio de librerías do IDE de Arduíno (” Sketch → Incluír biblioteca → engadir biblioteca zip”) e despois incluímola no noso proxecto (Sketch → Incluír biblioteca → LiquidCrystal-I2C).

libreria
[tecnoloxia.org CC By-SA]
Hai que incluír ademais outra librería estándar que xa temos no IDE de Arduíno e que se encarga da comunicación I2C: (Sketch → Incluír biblioteca → Wire)  (Wire reference)

Configuración

i2c_scanner
[tecnoloxia.org CC By-SA]
Debemos coñecer o enderezo da pantalla LCD en hexadecimal.

Cada compoñente que conectamos a un bus I2C ten un enderezo único, o que permite que os datos sexan enviados a un dispositivo concreto no caso de ter conectado máis de un. O enderezo por defecto destas pantallas LCD soe ser 0x27, pero depende do modelo. Se tes outro dispositivo podes atopar o seu enderezo utilizando o programa I2C scanner no teu Arduíno. Sairá unha mensaxe como a da imaxe.

Despois debemos introducir os parámetros da clase LiquidCrystal_I2C. No noso caso serán o enderezo, o número de columnas e o número de filas:  LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Proba este programa cunha mensaxe de inicio.

 • Para enviar un texto e que se mostre na pantalla utilizamos a función: lcd.print(“texto”);
 • Para borrar a pantalla utilizamos a función lcd.clear();
/* Pantalla LCD con I2C */

// Librerías

#include <Wire.h>        // Para a comunicación I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> // Para o control da LCD con I2C

// pins

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Configuración:

void setup(){
 
 lcd.init();        // Inicializar a LCD  
//(pode que nalgunha librería teñeas que iniciar coa instrución lcd.begin(); e non a anterior. Consulta a documentación)
 lcd.backlight();      // acender

 lcd.print("LCD acesa!");  // Escribimos texto

 delay (2000);
 lcd.clear();        // Borrar pantalla 
 
}

// Programa: 

void loop() {

 // Aquí escribiremos os programas

}

Carga este programa e axusta o contraste co potenciómetro ata que se vexa ben o texto. Para que se mostre o texto permanentemente ata que finalices o axuste comenta a instrución de borrado:

// lcd.clear();    // Borrar pantalla

Elimina o comentario antes de introducir os programas seguintes no loop() para que se borre a pantalla de benvida antes de que se executen.

2. Configuración directa

Librería

Antes de nada debemos incorporar a librería “LiquidCrystal.h” que xa está incluída no propio IDE de Arduíno: Sketch → Incluír biblioteca → LiquidCrystal

Despois debemos crear unha instancia chamada lcd, da clase LiquidCrystal, e escribimos os parámetros cos pins que utilizamos para conectar a pantalla a Arduíno. LiquidCrystal lcd( RS, EN, d4, d5, d6, d7);

Configuración

No setup() debemos indicar o número de columnas e o número de filas da nosa LCD: lcd.begin(columnas, filas);

Imos escribir unha primeira mensaxe que aparece cando iniciamos o programa e que só se vai executar unha vez, pois está no setup().

 • Para enviar un texto e que se mostre na pantalla utilizamos a función: lcd.print(“texto”);
 • Para borrar a pantalla utilizamos a función lcd.clear();
#include <LiquidCrystal.h>

// Configuración:

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);	// Escribimos os pins ao que está conectada a LCD

void setup() {
 lcd.begin(16, 2);		// nº columnas, nº de filas
 lcd.print("LCD acesa!");	// Escribimos
 delay(1000);							
 lcd.clear();		    // Borrar pantalla 
}

// Programa:

void loop(){

 // Substitúe este bucle polos que aparecen nas seguintes prácticas para probalas
}

Carga este programa e axusta o contraste co potenciómetro ata que se vexa ben o texto. Para que se mostre o texto permanentemente ata que finalices o axuste comenta a instrución de borrado:

// lcd.clear();    // Borrar pantalla

Elimina o comentario antes de introducir os programas seguintes no loop() para que se borre a pantalla de benvida antes de que se executen.

Prácticas

Aquí móstranse algúns exemplos de programas que podes incluír no loop(){ } que deixamos baleiro. Lémbrate de poñer primeiro o programa correspondente á configuración da túa pantalla LCD.

1. Texto

Imos escribir un texto na pantalla en diferentes posicións. Para indicar a posición do cursor debemos utilizar a función lcd.setCursor(columna, liña); A nosa pantalla ten 16 columnas (de 0 a 15) e 2 liñas (0 a de arriba e 1 a de abaixo)

// Posición do punteiro:

void loop() {
 
 lcd.home();         // Pon o cursor no (0,0)
 lcd.print("Posicion:");	// Escribe un texto
 delay(500);	
 lcd.setCursor(10, 0);		// Cursor na columna 10 liña 0
 lcd.print("10,0");
 delay(500);	
 lcd.setCursor(0, 1);		// Cursor na columna 0 liña 1
 lcd.print("0,1");	
 delay(500);	
 lcd.setCursor(5, 1);		// Cursor na columna 5 liña 1
 lcd.print("5,1");	
 delay(500);	
 lcd.setCursor(10, 1);
 lcd.print("10,1");
 
 delay(3000);	
 lcd.clear();       // Borrar pantalla
}

2. Scroll

Agora imos facer scroll cun texto derminado. Para mover un texto pola pantalla usaremos as funcións lcd.scrollDisplayLeft(); para movernos cara á esquerda e lcd.scrollDisplayRight(); cara á dereita.

Debemos indicar mediante un bucle for o número de posicións que queremos movernos. A velocidade do desprazamento pódese axustar cambiando o valor do delay do bucle for.

// Scroll

void loop(){
 
 lcd.print("tecnoloxia");		// Escribimos (texto de 10 caracteres)
 delay(1000);
 
 for (int pos=0; pos<10; pos++) {	// Scroll 10 posicións á esquerda 
  lcd.scrollDisplayLeft();
  delay(150);
 }
 delay(1000);

 for (int pos=0; pos<26; pos++) {	// Scroll 26 posicións á dereita. (10 da palabra + 16 da pantalla)
  lcd.scrollDisplayRight();
  delay(150);
 }
 delay(1000);

 for (int pos=0; pos<13; pos++) {	// Mover ao centro da pantalla (5 da palabra +8 da pantalla)
  lcd.scrollDisplayLeft();
  delay(150);
 }

 delay(3000);
 lcd.clear();				// Borrar pantalla
}

3. Scroll automático

Tamén podemos configurar a pantalla para que faga scroll automático cando se introduce un texto. Para iso temos que utilizar a función lcd.autoscroll(); para activalo e lcd.noAutoscroll(); para desactivalo

// Scroll automático

void loop(){
 
 lcd.setCursor(0, 0);

 for (int thisChar=0; thisChar<10; thisChar++) {	// Escribir de 0 a 9 sen scroll
  lcd.print(thisChar);
  delay(500);
 }
 
 lcd.autoscroll();					// Poñemos a pantalla en modo scroll automático:

 lcd.setCursor(16, 1);					// Cursor na columna 16 liña 1
 for (int thisChar=0; thisChar<10; thisChar++) {	// Escribir de 0 a 9 (con scroll automático)
  lcd.print(thisChar);
  delay(500);
 }

 lcd.noAutoscroll();					// Paramos o scroll automático

 delay(3000);
 lcd.clear();
 
}

4. Consola

Agora imos mostrar na pantalla LCD un texto recollido desde a consola serie. Só falta que ti lle poñas scroll a gusto.

Para entender como funciona a consola serie podes mirar previamente esta páxina.

// Texto desde consola

// ** Engadir isto no setup() do teu programa
 Serial.begin(9600);          // Iniciamos a comunicación serial
 while(!Serial);
// **

void loop() {
 
 lcd.print("Introduce texto");	
 lcd.setCursor(0, 1);		
 lcd.print("na consola serie");	
 delay(1000); 
 
 while(Serial.available()==0);     // Agarda mentres non recibe datos
 
 if (Serial.available()) {		// Cando están entrando caracteres polo porto serie ...
  delay(100);				// Damos tempo para que chegue a mensaxe
  lcd.clear();			// Borramos a pantalla
  
  while (Serial.available() > 0) {	// Mentres haxa datos no buffer
   lcd.write(Serial.read());		// Lemos os caracteres e escribímolos la LCD
   delay(100);	
  }
 }
 delay(3000);
 lcd.clear();				// Borrar pantalla
 
}

consola_findelinha
[tecnoloxia.org CC By-SA]
Se ves que se imprimen caracteres estraños despois do texto introducido na consola, pode ser que esteas engadindo o salto de liña.

Para solucionalo selecciona na parte inferior da consola “Falta final de liña”.

5. Debuxos

Podemos definir os nosos propios caracteres e amosalos na pantalla, e incluso crear animacións.

lcdchar
[tecnoloxia.org CC By-SA from lcdchar]
O primeiro que debemos facer é definir os nosos caracteres personalizados creando un array cos valores dos píxeles de cada carácter, formado por 40 puntos distribuídos en 8 filas e 5 columnas. Nesta web tes unha aplicación para debuxar e extraer o código dos teus debuxos.

Despois rexistramos o novo carácter coa instrución lcd.createChar(número asignado, nome do array);

Para mostralo na pantalla LCD temos dúas opcións:

 • lcd.write(número do carácter);
 • lcd.print((char)número do carácter);
// Debuxos

void loop() {

 // definición dos novos caracteres

 byte corazon1[8] = {B00000,B01010,B11111,B11111,B11111,B01110,B00100,B00000};
 byte corazon2[8] = {B00000,B01010,B10101,B10001,B10001,B01010,B00100,B00000};
 
 byte bateria1[8] = {B01110,B11011,B10001,B10001,B10001,B10001,B10001,B11111};
 byte bateria2[8] = {B01110,B11011,B10001,B10001,B10001,B10001,B11111,B11111};
 byte bateria3[8] = {B01110,B11011,B10001,B10001,B10001,B11111,B11111,B11111};
 byte bateria4[8] = {B01110,B11011,B10001,B10001,B11111,B11111,B11111,B11111};
 byte bateria5[8] = {B01110,B11011,B10001,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
 byte bateria6[8] = {B01110,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111,B11111};
 
 lcd.createChar(0, corazon1);
 lcd.createChar(1, corazon2);
 lcd.createChar(2, bateria1); 
 lcd.createChar(3, bateria2); 
 lcd.createChar(4, bateria3);
 lcd.createChar(5, bateria4);
 lcd.createChar(6, bateria5);
 lcd.createChar(7, bateria6);

 // I love tecnoloxia

 lcd.home();         // Pon o cursor no (0,0)
 lcd.print("I ");
 lcd.print((char)0);     // Pinta o corazón1
 lcd.print(" tecnoloxia ");
 
 delay(3000);
 lcd.clear();
 
 // Animación carga:

 lcd.home(); 
 for (int i=2; i<=7; i++){
  lcd.clear(); 
  lcd.print((char)i); 
  delay(1000);
 } 
 lcd.print(" Carga completa");
 
 delay(3000);
 lcd.clear();

 // Animación corazón:

 for (int j=0; j<10; j++){   // Repetimos 10 veces
  for (int i=0; i<=1; i++){  // debuxa os corazóns 1 e 2 cun intervalo de tempo
   lcd.clear(); 
   lcd.print((char)i); 
   delay(300);
  }  
 }
 delay(2000);
 lcd.clear();

}

Hai que ter en conta que só podemos usar 8 caracteres especiais simultaneamente (de 0 a 7). O número asignado indica a posición da memoria da pantalla onde gardamos o carácter personalizado. Esta pantalla ten 8 posicións de memoria, polo que se queremos gardar un noveno deseño teremos que substituír algún dos gardados anteriormente no momento de utilizalo.

Propostas:

Estas son algunhas ideas para traballar, pero o ideal é que traballes o necesario para incorporar unha pantalla LCD ao teu proxecto.

 1. Datos dos sensores: Mostra na pantalla LCD os datos procedentes dun sensor. Por exemplo, dun sensor de temperatura mostra os graos centígrados e kelvin.
 2. Datos de saída: Mostra na pantalla os datos de saída dalgún actuador do teu proxecto: Led aceso ou apagado, ángulo dun servo, estado dun motor (sentido de xiro e parado).
 3. Ascensor: Nun proxecto dun ascensor de 3 pisos, mostra na pantalla o piso no que está ou se está subindo ou baixando.

 

Deseño 3D

En Thingiverse tedes o STL deste soporte para LCD deseñado polo alumnado de Tecnoloxía Industrial de 2ºBach (curso 16-17)

Se queres facer o teu propio soporte poden axudarche estas medidas:

Extra:

Cando remates o teu traballo podes botar unha partida a Arduino LCD Game.

Facendo clic en “Code editor” podes copiar o código para cargalo no teu Arduíno. Se usas unha LCD con interface I2C lémbrate de adaptar a configuración do programa. Engade un pulsador ao pin 2. (Instrucións aquí)

arduinolcdgame
[Captura de Arduino LCD Game from circuits.io]


Deixa un comentario