Sensor táctil capacitivo

Descrición:

[Sensor capacitivo comercial]
Un sensor táctil capacitivo ten o mesmo comportamento que un pulsador, pero pode ser activado con moi pouca presión ou a moi pouca distancia (a 1-5mm do sensor). Iso faino interesante para algunhas aplicacións, por exemplo para colocar o sensor debaixo de materiais non condutores coma o plástico, papel ou cristal, sempre e cando teñan pouco grosor.

O seu funcionamento baséase na medición da variación da capacitancia. Ao achegarse ou poñerse en contacto o sensor e un dedo prodúcese unha acumulación de carga eléctrica que pode ser detectada, xerando un sinal dixital cando supera certo valor. O sensor e o corpo humano actúan coma un condensador.

Podes adquirir un sensor táctil capacitivo comercial por moi pouco prezo, e tamén hai a posibilidade de fabricarte un ti mesmo con papel de aluminio, cartolina, cable e  unha resistencia de 100 KΩ ou máis.

[Sensor capacitivo caseiro]

Montaxe:

1. Sensor comercial

 • Alimentación: Vcc a 5V e GND a GND
 • Datos: SIG nun pin dixital de arduino (D9 neste exemplo)

2. Sensor caseiro

 • Papel de aluminio
 • Cartolina
 • 1 cable dupont
 • pegamento de barra e cinta illante
 • Unha resistencia de 1 MΩ ou máis

Fabrica o sensor pegando un pouco de papel de aluminio sobre un anaco de cartolina. Pela un cable dupont por un lado e pono en contacto co papel de aluminio e suxéitao cun pouco de cinta illante.

Despois conecta a resistencia entre dous pins dixitais. Neste exemplo eliximos os pins 2 e 4. O cable do sensor irá conectado no pin 2, tal e como aparece na imaxe.

Canto máis alto sexa o valor da resistencia, máis capaz será o sensor de detectar un obxecto a distancia (por exemplo, 10MΩ). Se non precisas moita sensibilidade podes usar unha resistencia de 100kΩ)

Sensor capacitivo caseiro
[Sensor capacitivo caseiro. tecnoloxia.org]

Programa:

1. Sensor comercial

Prográmase da mesma maneira que un pulsador. No seguinte exemplo imos acender un LED conectado no pin 13 xunto cunha resistencia de 220Ω (para facer a proba tamén pode valer o propio LED da placa arduino).

// Declaración de variables:
 
const int led = 13;    // Pin 13 asignado a un LED
const int sensor = 2;  // Pin 2 asignado ao sensor táctil
int estado = 0;      // Variable na que apuntamos o estado do sensor
 
// Configuración:
 
void setup(){
 pinMode(led, OUTPUT);   // Configuramos o LED como saída
}
 
// Programa:
 
void loop() {
 estado=digitalRead(sensor); // Lemos o estado do pulsador (0 ou 1) e gardámolo na variable "estado"
 digitalWrite(led,estado);  // Transmitimos ese valor ao LED
}

2. Sensor caseiro

Temos que incluír a librería CapacitiveSensor. Búscaa no repositorio. O primeiro que imos facer é visualizar na consola os valores que dá o sensor cando prememos e cando non. Tendo en conta eses valores lidos establecemos o valor “rango”, a partir do cal imos ordenar que se acenda o led conectado no pin 13. (O que visualizamos na consola é un valor promedio das lecturas do sensor)

//Librerías

#include <CapacitiveSensor.h>  //https://github.com/PaulStoffregen/CapacitiveSensor


//Parámetros

bool autocal = 0;
const int numReadings = 20;
long readings [numReadings];
int readIndex = 0;
long total = 0;
const int sensitivity = 1000;  // Sensibilidade
const int thresh = 200;
const int csStep = 10000;

int led = 13;

int rango= 70;    // Axustar este rango segundo a lectura na consola

CapacitiveSensor cs = CapacitiveSensor(4, 2); // Sensor conectado no pin 2


// Configuración

void setup() {
 
 Serial.begin(9600);
 Serial.println(F("Iniciando o sensor"));

 if (autocal == 0) {
   cs.set_CS_AutocaL_Millis(0xFFFFFFFF);
 }
 promedio();

 pinMode(led,OUTPUT);
}


// LOOP

void loop() {
 
 Serial.println(promedio());   // obtemos a lectura do sensor coa función promedio()

 if(promedio() > rango){
   digitalWrite(led,HIGH);
 }
 else {
   digitalWrite(13,LOW);
 }
 delay(10);
 
}


// Función promedio 

long promedio() { 
 
 long media;               // Realiza a media das lecturas do sensor
 total = total - readings[readIndex];  // restamos a última lectura
 readings[readIndex] = cs.capacitiveSensor(sensitivity);  // lectura do sensor
 total = total + readings[readIndex];  // engadimo o valor ao total
 
 readIndex = readIndex + 1;       // índice
 if (readIndex >= numReadings) {
  readIndex = 0;
 }
 
 media = total/numReadings;       // calculamos a media

 return media;
 
}

Propostas:

 • Fai probas para determinar a que distancia mínima somos capaces de activar o sensor táctil.
 • Proba cubrir o sensor con diferentes materiais non condutores de pouco espesor e verifica se somos capaces de acender o LED con cada un deles.