Medindo o tempo 2: RTC

Descrición:

Un módulo RTC (Real Time Clock) ou “Reloxo de tempo real” consiste nun circuíto integrado alimentado por unha batería que rexistra en todo momento a data, o día da semana e o tempo, así como un reloxo dixital convencional. Resulta interesante utilizalo cando queremos que a data, día da semana, e a hora estean sempre dispoñibles independentemente da alimentación da tarxeta arduino.

Hai moitos modelos. O que temos no taller é o reloxo DS1302.

O chip DS1302 contén un reloxo/calendario en tempo real con 31 bytes de RAM estática. O RTC DS1302 proporciona información sobre segundos, minutos, horas, día, data, mes e ano. A data de fin de mes axústase automaticamente para meses con menos de 31 días, incluídas as correccións do ano bisesto. O reloxo funciona en formato 24 ou 12 horas cun indicador AM/PM. 

Conexión:

O módulo RTC DS1302 comunícase co microprocesador a través dunha interface serie. Temos 5 pins, os dous de alimentación (VCC 5V e GND 0V) e os tres de envío de datos (CLK, DAT, RST) que imos conectar nos seguintes pins:

 • CLK: D6
 • DAT: D7
 • RST: D8

Programa:

Necesitamos instalar a librería que controla o módulo RTC. Podes descargala aquí: DS1302.zip.

Para programar podes utilizar as seguintes variables:

 • t.sec (segundos)
 • t.min (minutos)
 • t.hour (hora)
 • t.date (día)
 • t.mon (mes)
 • t.dow (día da semana)
 • t.year (ano)

1. Mostrar o tempo

1. Mostrar o tempo: Imos mostrar a data, a hora e o día da semana na consola serie.

// Librarías:

#include <DS1302.h>

// Declaración de variables:

DS1302 rtc(8,7,6); // DS1302 rtc(RST_PIN, IO_PIN, CLK_PIN);

Time t;  // Inicia unha variable t con estrutura de datos de tempo

// Configuración:

void setup() {

 Serial.begin(9600); // inicia a comunicación serie.

 /* Estas ordes soamente se usan a primeira vez para poñer en hora o reloxo
 Introduce a data e horas actuais, quita os comentarios e carga o programa 
 Comenta estas instrucións e volve cargar o programa */
 // rtc.setTime(14, 50, 00); // Configurar hora en formato 24hs con min y seg: 13:28:00 HORAS.
 // rtc.setDate(26, 4, 2021); // Configurar fecha en formato dia/mes/año: 28/6/2018.
 // rtc.setDOW(MONDAY);

}

// Programa:

void loop() {

 t = rtc.getTime(); // Colle os datos de tempo do reloxo DS1302 e dalle ese valor á variable t

 Serial.print("Data:");
 Serial.print(rtc.getDOWStr()); // Imprime o día da semana
 Serial.print(" ");
 Serial.print(rtc.getDateStr());  //imprime a data 
 Serial.print(" - Hora:");
 Serial.println(rtc.getTimeStr());  //imprime a hora

 delay(2000);  //lectura cada 2 segundos

 /* Tamén podemos chamar ás variables por separado. Por exemplo:
 Serial.print("hora:");
 Serial.println(t.hour);
 */
 
}

2. programar acendido/apagado

2. programar acendido/apagado: Agora imos facer que un led se acenda e se apague en períodos de tempo determinados por nós. Por exemplo, neste programa, acendemos un LED cando o minuteiro marca desde 50 ata 55 minutos. Se non estará apagado.

// Librarías:

#include <DS1302.h>


// Declaración de variables:

DS1302 rtc(8,7,6); // DS1302 rtc(RST_PIN, IO_PIN, CLK_PIN);
Time t;  // Inicia unha variable t con estrutura de datos de tempo

int led = 13; // LED no pin 13

// Configuración:

void setup() {

 pinMode(led, OUTPUT);  // Configura o LED como saída
 Serial.begin(9600); // inicia a comunicación serie.

 /* Estas ordes soamente se usan a primeira vez para poñer en hora o reloxo
 Introduce a data e horas actuais, quita os comentarios e carga o programa 
 Comenta estas instrucións e volve cargar o programa */
 // rtc.setTime(14, 50, 00); // Configurar hora en formato 24hs con min y seg: 13:28:00 HORAS.
 // rtc.setDate(26, 4, 2021); // Configurar fecha en formato dia/mes/año: 28/6/2018.
 // rtc.setDOW(MONDAY); // Configurar o sía da semana
}


// Programa:

void loop() {

 t = rtc.getTime(); // Colle os datos de tempo do reloxo DS1302 e dalle ese valor á variable t

 Serial.print("Hora:");
 Serial.println(rtc.getTimeStr());  //imprime a hora
 
 delay(2000);  //lectura cada 2 segundos

 if (t.min >= 50 && t.min<=55){
  digitalWrite(led, HIGH);
 }
 else{
  digitalWrite(led, LOW);
 }
}

Propostas:

 1. Proba o segundo programa do led, pero nun período de minutos que se achegue ao deste momento. Por exemplo, se agora son as 9:20 prográmao para que se acenda de 9:25 a 9:27.
 2. Fai que un led se acenda cada día desde as 10h e 30 min ata as 11h en punto.
 3. Fai que un led se acenda cada luns desde as 16 ata as 19h.