Memoria

Descrición:

Imos crear unha variable para almacenar na memoria o estado dun LED, de xeito que cando prememos nun pulsador o LED acéndese se estaba apagado e apágase se estaba aceso.

Utilizamos o programa que vimos anteriormente para detectar pulsos nun pulsador sen rebotes.

Programa:

 • Creamos unha variable “estadoLED” que almacena o estado no que se atopa o LED (aceso 1 ou apagado 0).
 • Utilizamos un condicional if … else … para indicar que cando o pulsador estea premido o LED deberá acenderse se o valor da variable estadoLED é 0 e deberá apagarse se o valor de estadoLED é 1.
// Declaración de variables: 
 
const int led = 13;      // Pin 13 asignado a un LED 
const int pulsador = 2;    // Pin 2 asignado a un pulsador 
int estadoLED = 0;
 
// Configuracion
 
void setup() {
 pinMode(led, OUTPUT);   // Configuramos o led como saida
}
 
// Programa
 
void loop() {
 
 if(digitalRead(pulsador)==1){
    
  while(digitalRead(pulsador)==1);  // Agarda mentres está pulsado
  delay(20); 
  
  if (estadoLED == 0) {      // Se o LED está apagado
   digitalWrite(led, HIGH);   // Acendémolo
   estadoLED=1;         // Gardamos o estado 1 na memoria
  }
  else {             // Se o LED está aceso
   digitalWrite(led, LOW);    // Apagámolo
   estadoLED=0;         // Gardamos o estado 0 na memoria
  }   
 }
}

Proposta:

 • Cantas veces?: Engade ao programa anterior o necesario para contar o número de veces que foi acendido o LED e visualizalo na consola.

Deixa un comentario