Múltiples casos

fluxo_cond5

Descrición:

switch() … case e if … else if … else  son estruturas de control que permiten elixir entre varios camiños para executar diferentes procesos excluíntes entre si.

É útil cando hai moitas posibilidades, pois permite facer unha serie de comparacións sen necesidade de aniñar moitas estruturas if… else.

Exemplo: Se a variable toma o valor1 execútase o proceso 1, se toma o valor 2 execútase o proceso 2 e se non se cumpre ningunha das anteriores condicións (default) execútase o proceso 3.

switch() … case if … else if … else
switch(variable) {
  case 1:
   // proceso1
  break;
  case 2:
   // proceso2
  break;
  default:
   // proceso3
  break;
}
if (variable ==1){        
  // proceso1 
}
else if(variable==2){
  // proceso 2
}
else{
  // proceso3
}

 

Imos utilizala para que, segundo sexa o número de veces que premamos nun pulsador, se acendan diferentes LEDs.

Montaxe:

Utilizaremos a seguinte montaxe: Conectaremos 3 LEDs con resistencias de 220Ω aos pins 11, 12 e 13, e un pulsador con resistencia de 10k ao pin 2.

3leds2pulsadores_fritzing

Programas:

Imos facer que cada vez que premamos nun pulsador unha variable aumente de valor, desde 0 ata 3. Segundo o valor que colla, executamos procesos diferentes.

1. if ... else if ... else

Neste exemplo utilizamos utilizamos if … else if … else para establecer as diferentes opcións

// Declaración de variables 
 
int led1=13; 
int led2=12; 
int led3=11; 
int pulsador1=2;
 
int opcion=0;    // variable para elixir os diferentes casos
 
// Configuración
 
void setup(){
 Serial.begin(9600);    // Inicia a comunicación serie
 pinMode(led1, OUTPUT);  // Configuramos o LED como saída
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
}
 
// Programa
 
void loop(){ 
 
 if (digitalRead(pulsador1) == HIGH){    // Cando prememos o pulsador1 
  while((digitalRead(pulsador1) == HIGH)); // Agardamos a soltalo
  delay(20);                // 0,02s para evitar o efecto rebote 
  opcion++;             // sumamos 1 á variable opción
  
  if(opcion==4){              // cando vale 4 poñemos a 0
   opcion=0;
  }  
 }

 if (opcion==1){         // Segundo sexa o valor de opcion executamos un proceso diferente.  
  digitalWrite(led1, HIGH); 
  digitalWrite(led2, LOW); 
  digitalWrite(led3, LOW); 
 }
 else if(opcion==2){
  digitalWrite(led1, HIGH); 
  digitalWrite(led2, HIGH); 
  digitalWrite(led3, LOW);
 }
 else if(opcion==3){
  digitalWrite(led1, HIGH); 
  digitalWrite(led2, HIGH); 
  digitalWrite(led3, HIGH);
 }
 else{
  digitalWrite(led1, LOW); 
  digitalWrite(led2, LOW); 
  digitalWrite(led3, LOW);
 }      
 
 Serial.println(opcion);
 delay (100);
 
}

2. switch() ... case

Neste exemplo utilizamos switch … case para establecer as diferentes opcións

// Declaración de variables 
 
int led1=13; 
int led2=12; 
int led3=11; 
int pulsador1=2;

int opcion=0;    // variable para elixir os diferentes casos
 
// Configuración:
 
void setup(){
 Serial.begin(9600);    // Inicia a comunicación serie
 pinMode(led1, OUTPUT);  // Configuramos o LED como saída
 pinMode(led2, OUTPUT);
 pinMode(led3, OUTPUT);
}

// Programa

void loop(){ 
 
 if (digitalRead(pulsador1) == HIGH){    // Cando prememos o pulsador1 
  while((digitalRead(pulsador1) == HIGH)); // Agardamos a soltalo
  delay(20);                // 0,02s para evitar o efecto rebote 
  opcion++;             // sumamos 1 á variable opción
  
  if(opcion==4){              // cando vale 4 poñemos a 0
   opcion=0;
  }  
 }

 switch(opcion){             // Segundo sexa o valor da variable opcion (1,2 ou default)
                      // Executamos un proceso diferente.  
  case 1:                
    digitalWrite(led1, HIGH); 
    digitalWrite(led2, LOW); 
    digitalWrite(led3, LOW); 
    break;
  case 2: 
    digitalWrite(led1, HIGH); 
    digitalWrite(led2, HIGH); 
    digitalWrite(led3, LOW); 
    break; 
  case 3: 
    digitalWrite(led1, HIGH); 
    digitalWrite(led2, HIGH); 
    digitalWrite(led3, HIGH); 
    break; 
  default:                
    digitalWrite(led1, LOW); 
    digitalWrite(led2, LOW); 
    digitalWrite(led3, LOW); 
    break;
 } 
 Serial.println(opcion);
 delay (100);
 
}

Propostas:

 1. Máis estados: Fai un programa con 6 casos diferentes, engadindo novos procesos (os LEDs escintilan, acéndense dun en un, etc.)

Deixa un comentario