Dividir entre cero cunha calculadora mecánica

lim0Quen estudou matemáticas no Bacharelato ten claro que a división dun número entre cero é unha indefinición, pois cando x tende a cero, n/x aproxímase a infinito. Isto soemos simplificalo dicindo que calquera número dividido entre 0 dá infinito.

lim01

Se facemos esta operación nun programa informático, a división por cero é considerada coma un erro lóxico. No caso de que se produza dita operación, os procesadores matemáticos son capaces de detectala e, nese caso, entregan un informe de erro que detén o proceso que se está a executar e evita que a aplicación entre nun bucle infinito.

SyntaxErrorProba dividir entre cero na túa calculadora de peto e verás como a resposta é unha mensaxe de erro ou de operación non válida.

Pero que sucede nunha calculadora mecánica? Podes ver o resultado neste vídeo:

[youtube: Esto es lo que pasa si divides entre 0 con una calculadora mecánica.] (Vía: @iagovarela)

Nestas máquinas os cálculos realízanse facendo xirar sucesivos engrenaxes un número determinado de veces segundo a operación que se realice. No caso das divisións, o procedemento é similar ao método que utilizamos cando dividimos manualmente, a base de restar sucesivamente para encontrar cada díxito do resultado. Ao ser o divisor igual a 0, a resta execútase sempre, pero o resultado non cambia, polo que a operación se repite infinitamente intentando obter un resultado. A máquina entrou nun bucle infinito!

Algunhas calculadoras mecánicas máis modernas xa incluían un “E” para indicar erro cando se producía, pero enseguida chegaron as calculadoras electrónicas que fixeron que estas bonitas e ruidosas máquinas pasasen á historia.


Calculadora para LEDs

LEDA tensión en bornes dun LED non debe exceder nunca de 1,6V ou 2,2V (depende do tipo de LED) nin pode circular una intensidade maior de 20 mA. En caso contrario quéimase.

Como na maior parte das montaxes utilízase unha tensión maior, esta diferencia de potencial débese reducir coa axuda dunha resistencia colocada en serie. O valor desa resistencia pódese calcular mediante a expresión:
R + LED

Pero se non queremos facer o cálculos a man, podemos facelos on-line dende a páxina “Current Limiting Resistor Calculator for Leds“. (Grazas Iván)

Debemos seleccionar as características dos LEDs que utilizamos, a tensión de traballo, e mediante unha aplicación javascript calcúlanos a resistencia que debemos conectar no circuíto e outros parámetros.

Podemos seleccionar tamén montaxes de LEDs en serie e en paralelo.

calculoleds.png