tecnoloxia.org

Tecnoloxía na Educación Secundaria

Electricidade con bostas de vaca

En Galiza habitan máis vacas que persoas, unha cantidade suficientemente grande como para que nas granxas se poidan xerar anualmente toneladas e toneladas de excrementos. Sabías que eses excrementos pódense aproveitar para xerar electricidade e para producir fertilizante?

Isto pódese facer cunha planta de biogás, que utiliza o metano producido na fermentación dos excrementos nun biodixestor para alimentar un xerador diésel, que é o encargado de producir electricidade.
Os líquidos resultantes do proceso convértense en fertilizantes.

Biodigestor.JPG

Un biodixestor é un contenedor hermeticamente pechado no que se deposita o material orgánico que se fai fermentar con certa cantidade de auga, producindo unha mestura de gases con alta concentración de metano, tamén chamado biogás.

biodigestor2.jpg

O biogás producido serve de combustible para a xeración de electricidade a partir dun xerador diésel, ou pódese aproveitar tamén para os sistemas de calefacción.

Aquí hai unha infografía do funcionamento:
How does a biogas plant work?

paraSITEs

Onte, falando cunhas compañeiras do frío que fai e do mal que o deben de estar pasando as persoas que dormen na rúa, acordeime dun post publicado hai pouco en inicios.es, un interesante espazo que investiga as interseccións entre a arte contemporánea e o activismo político e social.

No post en cuestión fala dos “parásitos” (paraSITEs) de Michael Rakowitz, que son construcións de polietileno, bolsas de plástico e celo que están construídas para aproveitar a enerxía calorífica que sae dos sistemas de ventilación para ofrecer un refuxio quente a quen non teña un teito para protexerse.

michaelRakowitz2.jpg

Rakowitz repartiu diversos prototipos a máis de trinta persoas sen fogar en Boston e New York provocando dúas reaccións interesantes. Por unha banda, algúns usuarios vírono como un modo de reclamar o seu lugar na cidade. Por outro, o resto de veciños comezaron a temer que os parásitos reproducísense dada a súa evidente utilidade, o número de persoas sen fogar nestas cidades e o sinxelo do sistema.

MichaelRparaSITE.JPG

Paréceme unha interesante intervención tecnoartística de aproveitamento enerxético, e unha forma útil (polo menos para os “senteito”) de chamar a atención sobre unha realidade social.…

Fusos horarios

Mañá, domingo 26 de outubro, cambia a hora. As 3:00 horas serán as 2:00.

A xustificación para cambiar a hora é supostamente aforrar enerxía eléctrica. Segundo Red Eléctrica Española o aforro enerxético en España é do 0.5%, moi pouco para o esforzo e trastorno que supón para a poboación.
E hai máis, parece ser que en Galicia afórrase só un 0,28% de enerxía co cambio horario. Todo vén porque en Galicia non temos a hora que nos correspondería pola súa posición xeográfica.

Para pescudar a localización exacta dun punto da superficie terrestre valémonos das denominadas coordenadas xeográficas, a lonxitude e a latitude, achadas a partir dunha rede xeográfica de liñas imaxinarias chamadas meridianos e paralelos.

latitude_lonxitude.gif

A lonxitude é a distancia angular que existe entre un punto calquera da superficie terrestre e o Meridiano de Referencia ou Meridiano de Greenwich.
A latitude é a distancia angular entre un punto calquera da superficie terrestre e o Ecuador.

Ao ser medidas angulares a latitude e a lonxitude mídense en graos.

Todos os lugares da Terra que están no mesmo meridiano teñen a mesma hora solar, xa que tódolos puntos que atravesa o meridiano teñen ao Sol na vertical ao mediodía.

Como a circunferencia da Terra ten un total de 360° e o día solar divídese en vinte e catro horas, a Terra pódese dividir en vinte e catro franxas imaxinarias dunha hora, os denominados fusos horarios. Cada 15° de lonxitude hai unha hora de diferenza, unha máis cara ao leste e unha menos cara ao oeste.

TimeZone_peq.jpgCon todo, cada país ten a súa propia hora oficial, que en moitas ocasións non coincide coa hora solar. Pódelo ver no seguinte mapa de fusos horarios.

Observamos no mapa que sería máis lóxico que toda a Península Ibérica compartise o mesmo fuso que actualmente posúe Portugal e o Reino Unido. Especialmente rechamante é o caso de Galicia, que estando ao norte de Portugal ten unha hora máis, e ten a mesma hora que, por exemplo, Varsovia, cando hai unha diferenza de case 30º na lonxitude, o que equivale a dúas horas solares de diferenza.

Baiona (instituto)
Latitude: 42°7’8.26″ N
Lonxitude: 8°51’41.03″ W

Varsovia (Polonia)
Latitude: 52°13’47.29″ N
Lonxitude: 21°0’42.41″ E…

A enerxía dos teléfonos móbiles

móbilVía Microsiervos atópome cun interesante artigo sobre aspectos enerxéticos dos teléfonos móbiles, no que atopamos os seguintes datos:

A enerxía consumida:

Segundo Nokia, o 70% do uso total de enerxía dun teléfono móbil lévase a cabo durante a fase de produción: a minería dos recursos, a produción dos compoñentes, a montaxe e o transporte. O 30% da enerxía consumida restante corresponde ás recargas da batería.

Durante a súa vida útil un teléfono móbil consume un promedio de 260 MJ. 180 MJ para a fabricación e 80 MJ na fase de utilización. (1MJ = 106J)

Multiplica polo número de móbiles que tiveches e saberás canta enerxía levas gastada en falar por teléfono.

Aquí podes ver un vídeo da cadea de produción de telefonía móbil de Sony Ericsson:

Os residuos:

O 90% dos residuos tamén son xerados durante a fase de produción. As montañas de teléfonos móbiles en desuso como esta da foto non representan máis ca un 10% dos residuos. (Foto: Chris Jordan)

móbiles

A transferencia de información:

Non só se consume enerxía ó cargar a batería. A transferencia dun gigabit de información a través de telefonía móbil (arredor de 500 minutos de chamadas) equivale a recorrer 200 km en coche.

Transmitir información pola rede de telefonía móbil require tres veces máis enerxía que pola rede de telefonía fixa.

En conclusión:

Se queremos unha opción ecolóxica, só hai unha opción: manter un mesmo teléfono móbil todo o tempo posible, e non cambialo por outro simplemente polas modas ou novidades.

prestacións

Difícil nolo poñen vista a rapidísima evolución destes trebellos en tan pouco tempo. Podes ver unha imaxe da evolución dos teléfonos móbiles de Nokia en 25 anos, e verás que a cousa non para.…

kWh desglosados

A análise da factura eléctrica é un recurso bastante utilizado en clase, así que, ollo! a partir de abril o “recibo da luz” será diferente. A compañía eléctrica deberá indicar a orixe da electricidade vendida e o impacto ambiental provocado na súa xeración.

Orixe:
A enerxía eléctrica virá desglosada segundo as tecnoloxías utilizadas na súa xeración.

facturaelectrica_orixe

Impacto ambiental:
As empresas deberán incluír dous gráficos de barras, un de emisións e outro de residuos radioactivos, ordenados do “A” ao “G”, onde a primeira letra represente o mínimo impacto ambiental e a última, o máximo.

facturaelectrica_impacto

Parece que o impacto ambiental só se refire ás emisións e residuos. Para nada se teñen en conta outros tipos de impacto, pero algo é algo. A min paréceme un avance, pois temos dereito a esa información, pero non nos esquezamos do que nos repiten sempre en Sotavento: A enerxía máis limpa é a que non se consume.

Máis información no BOE.…


1 3 4 5