A tecnoloxía: Unha actividade menor?

Hoxe voume desafogar un pouco.

Aínda só é un borrador, pero proximamente vaise publicar o “Decreto polo que se establece o currículo da Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia”, decreto que, xunto coa LOMCE do Ministerio de Educación, constitúe unha absoluta aberración no tratamento da Educación Tecnolóxica.

En 4º de ESO, se non mudan as cousas, o alumnado da vía de ensinanzas académicas dirixida cara o Bacharelato non vai poder cursar a materia de Tecnoloxía. Por que se impide que un alumno ou alumna interesados nas enxeñarías ou nos estudos técnicos superiores de FP poda estudar contidos coma os de electrónica analóxica e dixital, pneumática, programación, robótica ou sistemas de comunicación que aparecen no currículo de Tecnoloxía de 4º de ESO? Tecnicamente a LOMCE non impide isto, e é a propia Consellería de Educación a que establece esta limitación impedindo que o alumnado curse materias que non sexan da súa propia opción (Artigo 14-4-9º).

No Bacharelato a LOMCE fai desaparecer a “Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía” e cámbiaa por “modalidade de Ciencias”, a secas, deixando as materias tecnolóxicas nun segundo plano, que deixan de ser materias de modalidade para converterse en meras optativas. A Consellería de Educación agrava a situación reducindo a carga horaria asignada a Tecnoloxía Industrial, que pasa de 4 a 3 horas lectivas semanais, e a de TIC, que pasa de 4 a 2 horas.

Só se pode entender esta situación desde unha concepción escolástica da educación, entendida coma un exercicio teórico, memorístico, academicista e afastado de referencias empíricas e prácticas, e na que a tecnoloxía é entendida coma unha actividade menor polas elites culturais. Para quen nos goberna, a tecnoloxía non forma parte da cultura. O que se está a ofrecer nos currículos LOMCE é unha educación que consiste na transmisión de saberes cristalizados que se ensinan de forma dogmática e abstracta, e na que o alumnado ten o papel de almacenar no seu cerebro datos e máis datos de forma memorística para despois vomitalos nunha reválida consistente nun exame de tropecentasmil preguntas tipo test. A resolución de problemas teóricos e prácticos, o traballo en equipo, o deseño, construción e avaliación de prototipos que cumpran unha función determinada, con múltiples solucións posibles e nos que se deben resolver problemas prácticos que non están predefinidos e que non se poden avaliar nunha reválida non caben nun sistema baseado nesta concepción da educación.

arduino_montaxeResulta inconcibible este tratamento no século XXI, no que a tecnoloxía evoluciona a un ritmo vertixinoso, transformando continuamente a nosa maneira de vivir, traballar, relacionarnos ou comunicarnos. A tecnoloxía forma parte da nosa cultura, e cómpre entendela, traballar con ela e ser capaz, non só de usala de forma pasiva, senón tamén de forma activa, resolvendo problemas técnicos e creando dispositivos e sistemas que resolvan problemas e necesidades, especialmente para quen desexa dirixir a súa formación postobrigatoria cara ós estudos superiores técnicos, precisamente os máis demandados no mercado laboral aínda nunha situación de crise como a que estamos a vivir.

Iso si, despois son quen de vendernos nos medios de comunicación o modernos e interesados que están na tecnoloxía introducindo unha materia de programación como optativa dunha hora semanal en 1º de ESO, cando realmente o que fan é estragar completamente a educación tecnolóxica impedindo que o alumnado interesado nela poda cursala.

Aínda sería posible mudar o decreto de Galicia, e agardo tamén que se derrogue o antes posible a LOMCE e se deseñe unha Sistema Educativo estable e consensuado, pero tamén moderno, equilibrado e afastado de prexuízos e concepcións erróneas e nesgadas das distintas disciplinas.

Por desgraza, a aprobación da LOMCE cos seus incongruentes currículos cheos de erros e a aplicación desta lei a fume de carozo sen dar tempo aos centros e ao profesorado a planificar o vindeiro curso son unha absoluta irresponsabilidade. Mentres, a pesar dos sucesivos cambios de leis, dos incongruentes currículos aprobados e no marxe que teñamos, moitos profesores e profesoras de tecnoloxía seguiremos traballando como cremos que debemos facelo, por responsabilidade.


Tecnoloxía en Acción. Se a tecnoloxía se para, párase todo.

Co proxecto de LOMCE aprobado polo Consello de Ministros, e a falta de todo o trámite parlamentario, a Plataforma Estatal de Asociacións do Profesorado de Tecnoloxía, PEAPT, coa axuda económica desinteresada da xente a través de croudfunding, acaba de poñer en marcha a campaña “Tecnología en Acción“, coa finalidade de explicar á sociedade que facemos en Tecnoloxía da ESO e do Bacharelato, como traballamos nestas áreas, e poñer en valor unhas ensinanzas que están sendo completamente infravaloradas e apartadas no actual proxecto de reforma educativa impulsada polo ministro Wert.

A campaña comeza cunha serie de vídeos nos que un grupo de profesionais de diversos ámbitos se reúnen para falar dun tema común: Se a tecnoloxía se para, párase todo.

Podédelos ver aquí:

Sentenciaron á Tecnoloxía á pena de morte.

Xullo Olmo (Profesor Secundaria Tecnoloxía. IES Lluís Vives. Valencia).
A nova LOMCE fai que a materia de Tecnoloxía desapareza en idades temperás e no Bacharelato. Perplexidade nos docentes, malgasto de recursos, coñecementos e experiencias adquiridas durante 25 anos que desaparecen mentres outras materias como a Relixión cobran importancia.

[youtube: Han sentenciado a la tecnología a pena de muerte ]

Todo é tecnoloxía.

Javier Turégano (Decano Colexio Oficial Enxeñeiros Industriais CV)
Desde que nos erguemos ata que nos deitamos facemos un uso continuado de tecnoloxía. Introducir os seus conceptos desde mozos e mozas é fundamental porque a tecnoloxía é o que move o mundo.

[youtube: Todo es tecnología]

Non coñecen a materia de Tecnoloxía.

Tàfol Nebot (Profesor de Secundaria Tecnoloxía. IES Torre do Rei. Orpesa. Castelló)
Todo o mundo ten moi claro que a tecnoloxía é moi importante para un país, que fan falta enxeñeiros, etc. O problema é que a xente descoñece o contido e o valor desta materia. Cambiando o nome cambiarían as cousas? E se a chamásemos enxeñaría?

[youtube: No conocen la asignatura de Tecnología]

A tecnoloxía, unha aposta do país.

Eduardo Vendrell (Director ETS Enxeñaría Informática. Universitat Politècnica de València)
Un país ten que planificar onde quere estar. Para medrar, ou ten recursos naturais, ou é de servizos e man de obra barata ou é un país que basea o seu crecemento no coñecemento e na innovación. Queremos ser un país de man de obra barata e de servizos? Queremos ser un país punteiro? Sexa o que sexa hai que crealo desde a base.

[youtube: La tecnología ha de ser una apuesta del país]

Estamos carentes de industria

Pedro Beira (Director Instituto de Biomecánica. Universitat Politècnica de València)
Esta materia é necesaria para coñecer como se vive hoxe en día e as posibilidades que nos ofrece a tecnoloxía. Ademais permite aterrar coñecementos abstractos como as matemáticas e, por último, a tecnoloxía achega unha gran empleabilidade, máis hoxe en día en que como país estamos tan carentes de Industria.

[youtube: La tecnología es necesaria para vivir]


Campaña en favor da Educación Tecnolóxica

Desde a Plataforma Estatal de Asociacións do Profesorado de Tecnoloxía, PEAPT, está a organizarse unha campaña informativa-reivindicativa na que se explicará que é a Tecnoloxía e a contribución da EducaciónTecnolóxica no Sistema Educativo, coa fin de facer ver o nefasta que pode ser a eliminación destas ensinanzas, tal e como se prevé na LOMCE.

Para poder levala a cabo necesítase a vosa colaboración económica, que podedes facer a través da plataforma de crowdfunding lanzanos.com. O procedemento é moi sinxelo e seguro.

Eu xa fixen a miña contribución :-)


LOMCE Versión 3. Insistindo no Tecnocidio

O Ministerio de Educación acaba de aprobar unha terceira versión do seu proxecto de Lei Orgánica de Educación, a LOMCE. Digo “o seu”, porque só é un proxecto defendido por este goberno, pois ten en contra a toda a comunidade educativa: profesorado, alumnado, nais-pais, sindicatos, asociacións, etc. Non é para menos. Trátase dunha lei segregadora, clasista, elitista, antidemocrática, relixiosa, anacrónica, rancia, … podemos seguir e seguir poñendo cualificativos, pero o máis grave de todo é que en absoluto vai solucionar os problemas actuais da educación, ou atreveríame a dicir que máis ben vainos empeorar.

Síntoo, pero agora non vou facer unha análise en profundidade da lei para xustificar por que digo isto. Hai unha chea de persoas que xa o están a facer. Basta buscar en Internet #StopLeyWert, #yoestudieenlapublica ou ler as análises de “Por otra política educativa” para saber de que vai a cousa. Aquí vou centrarme na situación na que vai quedar a Educación Tecnolóxica se se aproba a LOMCE.

Actualmente
LOE
LOMCE Versión 1
09/2012
LOMCE Versión 3
14/02/2013
ESO
Tecnoloxías: Troncal obrigatoria Non aparece a Tecnoloxía dentro das materias troncais ou específicas en ningún dos tres primeiros cursos. En función da regulación establecida polas Administracións Educativas e centros poderá ofertarse a Tecnoloxía nalgún curso
Tecnoloxías: Troncal obrigatoria
Tecnoloxías: Troncal obrigatoria Elixir entre “Deseño e Tecnoloxía” e “Utilización das TIC”
Tecnoloxía e Informática: Materias Troncais opcionais Ensinanzas Académicas:Non aparece a tecnoloxía nin as TIC Ensinanzas Académicas: Non aparece a Tecnoloxía En función da regulación establecida polas Adm. Educativas e centros poderá ofertarse a materia TIC en calquera das opcións anteriores e a Tecnoloxía na vía de ensinanzas académicas.O problema é que hai que escoller entre un total de 10 materias establecidas pola LOMCE máis as ofertadas polas CCAA e centros.
Pódense escoller en calquera vía, orientada ao bacharelato ou á FP Ensinanzas aplicadas: TIC Ensinanzas aplicadas: Pódese escoller a Tecnoloxía, aínda que non é obrigatoria.
Bacharelato
Tecnoloxía Industrial I: Materia de modalidade Desaparece a Tecnoloxía Industrial I Desaparece a modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, pasando a chamarse Modalidade de Ciencias. En función da regulación establecida polas Administracións Educativas e centros poderán ofertarse as materias de Tecnoloxía Industrial I e II e TIC I e II entre un total de 13 materias máis as ofertadas polas CCAA e centros.Non é obrigatorio ofertalas en todos os centros.
TIC: Optativa TIC (Optativa)
Tecnoloxía Industrial II: Materia de modalidade Desaparece a Tecnoloxía Industrial II e a Electrotecnia Desaparecen as materias de Tecnoloxía Industrial I e II e Electrotecnia do grupo de materias de modalidade ou troncais.
Electrotecnia: Materia de modalidade

No canto de rectificar, deste o Ministerio de Educación insisten no Tecnocidio.

Non se asegura unha educación tecnolóxica mínima en ningunha das etapas educativas, Primaria, ESO e Bacharelato, quedando esta a expensas da sensibilidade das diferentes Comunidades Autónomas e centros. Iso si, a Relixión non falta en ningún curso :-(
É dicir, poderá haber CCAA e centros nos que o alumnado non teña ningunha hora de Tecnoloxía en toda a súa escolarización.

Descártase o coñecemento da Tecnoloxía en 4º de ESO na vía académica orientada cara o Bacharelato, e elimínase a Tecnoloxía Industrial do grupo das materias troncais do Bacharelato,  ignorando que estas materias ofrecen unha orientación e preparación básica cara os estudos superiores de Enxeñerías e de Formación Profesional Superior das familias técnicas, desoíndo á Universidade que reclama estas ensinanzas mediante múltiples apoios, e provocando unha redución dos coñecementos e competencias necesarias para afrontalos con garantías de éxito.

Non concordo co ministro Wert nas súas recentes declaracións, e penso que o alumnado debe estudar o que lle guste, pero ao contrario do que predica, a LOMCE non axuda moito ás súas expectativas ao eliminar completamente a orientación cara os estudos que teñen maior demanda laboral.

Desde logo que todo isto só conseguirá que este país siga caracterizándose pola súa incultura tecnolóxica, cunha poboación que ignorará o funcionamento de todo o entorno artificial que nos rodea e que desprezará as profesións técnicas, tratadas como actividade de terceira categoría.

A LOMCE representa un Sistema Educativo moi afastado nas necesidades formativas nunha sociedade democrática e tecnoloxicamente avanzada, que debe valorar a Ciencia e a Tecnoloxía como parte fundamental da nosa cultura. Moi lonxe estamos, por desgraza, de conseguir isto … e moitas cousas máis.

Por moitos motivos: Paremos a LOMCE!


En apoio da Educación Tecnolóxica

Estamos ante unha nova reforma do Sistema Educativo e, unha vez máis, proponse reducir e desfigurar a Educación Tecnolóxica, incluso eliminala en 4º de ESO e Bacharelato. Neste rancio país o desprezo cara á Tecnoloxía faise máis ca evidente no anteproxecto da LOMCE.

Mentres nos países da nosa contorna a educación tecnolóxica está presente en todos os niveis educativos, ou incluso están a propoñer aumentala, aquí considérase que non cómpre educar á xente máis nova en tecnoloxía nin orientala cara ós estudos técnicos superiores, provocando a incultura tecnolóxica nas futuras xeracións de cidadáns e cidadás, a falta de capacidades para manexarse nunha contorna tecnolóxica desde unha visión crítica e formada, e o mantemento dun dos tópicos máis estendidos no noso país que ve a tecnoloxía como algo externo, alleo á nosa cultura, pondo freo ao desenvolvemento e á innovación tecnolóxica.

En APETEGA temos que quitarlle o po á antiga pancarta que di “A tecnoloxía é cultura“. Tal vez non debemos gardala nunca.

Que facer ante esta situación?

A Plataforma Estatal de Asociacións do Profesorado de Tecnoloxía, PEAPT, na que está integrada a asociación galega APETEGA, está a traballar para defender a educación tecnolóxica, presentando unha proposta argumentada e razoada desta defensa.

 

Pídense apoios individuais ás nosas propostas. Se pensas que en pleno século XXI a educación tecnolóxica debe estar presente en todas as etapas do ensino, podes asinar a petición en Change.org

 

Solicítanse tamén apoios institucionais. Escolas universitarias, colexios oficiais, departamentos de FP, sindicatos, asociacións, empresas, partidos políticos e todas aquelas entidades que defendan a Educación Tecnolóxica en ESO e Bacharelato poden enviarnos unha carta de apoio asinada.

 

Agardamos que, coa vosa axuda, se lle dea a volta a esta preocupante situación.

  • Neste blogue, toda a información relacionada coa LOMCE leva a etiqueta tecnocidio.