LOMCE Versión 3. Insistindo no Tecnocidio

O Ministerio de Educación acaba de aprobar unha terceira versión do seu proxecto de Lei Orgánica de Educación, a LOMCE. Digo “o seu”, porque só é un proxecto defendido por este goberno, pois ten en contra a toda a comunidade educativa: profesorado, alumnado, nais-pais, sindicatos, asociacións, etc. Non é para menos. Trátase dunha lei segregadora, clasista, elitista, antidemocrática, relixiosa, anacrónica, rancia, … podemos seguir e seguir poñendo cualificativos, pero o máis grave de todo é que en absoluto vai solucionar os problemas actuais da educación, ou atreveríame a dicir que máis ben vainos empeorar.

Síntoo, pero agora non vou facer unha análise en profundidade da lei para xustificar por que digo isto. Hai unha chea de persoas que xa o están a facer. Basta buscar en Internet #StopLeyWert, #yoestudieenlapublica ou ler as análises de “Por otra política educativa” para saber de que vai a cousa. Aquí vou centrarme na situación na que vai quedar a Educación Tecnolóxica se se aproba a LOMCE.

Actualmente
LOE
LOMCE Versión 1
09/2012
LOMCE Versión 3
14/02/2013
ESO
Tecnoloxías: Troncal obrigatoria Non aparece a Tecnoloxía dentro das materias troncais ou específicas en ningún dos tres primeiros cursos. En función da regulación establecida polas Administracións Educativas e centros poderá ofertarse a Tecnoloxía nalgún curso
Tecnoloxías: Troncal obrigatoria
Tecnoloxías: Troncal obrigatoria Elixir entre “Deseño e Tecnoloxía” e “Utilización das TIC”
Tecnoloxía e Informática: Materias Troncais opcionais Ensinanzas Académicas:Non aparece a tecnoloxía nin as TIC Ensinanzas Académicas: Non aparece a Tecnoloxía En función da regulación establecida polas Adm. Educativas e centros poderá ofertarse a materia TIC en calquera das opcións anteriores e a Tecnoloxía na vía de ensinanzas académicas.O problema é que hai que escoller entre un total de 10 materias establecidas pola LOMCE máis as ofertadas polas CCAA e centros.
Pódense escoller en calquera vía, orientada ao bacharelato ou á FP Ensinanzas aplicadas: TIC Ensinanzas aplicadas: Pódese escoller a Tecnoloxía, aínda que non é obrigatoria.
Bacharelato
Tecnoloxía Industrial I: Materia de modalidade Desaparece a Tecnoloxía Industrial I Desaparece a modalidade de Ciencias e Tecnoloxía, pasando a chamarse Modalidade de Ciencias. En función da regulación establecida polas Administracións Educativas e centros poderán ofertarse as materias de Tecnoloxía Industrial I e II e TIC I e II entre un total de 13 materias máis as ofertadas polas CCAA e centros.Non é obrigatorio ofertalas en todos os centros.
TIC: Optativa TIC (Optativa)
Tecnoloxía Industrial II: Materia de modalidade Desaparece a Tecnoloxía Industrial II e a Electrotecnia Desaparecen as materias de Tecnoloxía Industrial I e II e Electrotecnia do grupo de materias de modalidade ou troncais.
Electrotecnia: Materia de modalidade

No canto de rectificar, deste o Ministerio de Educación insisten no Tecnocidio.

Non se asegura unha educación tecnolóxica mínima en ningunha das etapas educativas, Primaria, ESO e Bacharelato, quedando esta a expensas da sensibilidade das diferentes Comunidades Autónomas e centros. Iso si, a Relixión non falta en ningún curso :-(
É dicir, poderá haber CCAA e centros nos que o alumnado non teña ningunha hora de Tecnoloxía en toda a súa escolarización.

Descártase o coñecemento da Tecnoloxía en 4º de ESO na vía académica orientada cara o Bacharelato, e elimínase a Tecnoloxía Industrial do grupo das materias troncais do Bacharelato,  ignorando que estas materias ofrecen unha orientación e preparación básica cara os estudos superiores de Enxeñerías e de Formación Profesional Superior das familias técnicas, desoíndo á Universidade que reclama estas ensinanzas mediante múltiples apoios, e provocando unha redución dos coñecementos e competencias necesarias para afrontalos con garantías de éxito.

Non concordo co ministro Wert nas súas recentes declaracións, e penso que o alumnado debe estudar o que lle guste, pero ao contrario do que predica, a LOMCE non axuda moito ás súas expectativas ao eliminar completamente a orientación cara os estudos que teñen maior demanda laboral.

Desde logo que todo isto só conseguirá que este país siga caracterizándose pola súa incultura tecnolóxica, cunha poboación que ignorará o funcionamento de todo o entorno artificial que nos rodea e que desprezará as profesións técnicas, tratadas como actividade de terceira categoría.

A LOMCE representa un Sistema Educativo moi afastado nas necesidades formativas nunha sociedade democrática e tecnoloxicamente avanzada, que debe valorar a Ciencia e a Tecnoloxía como parte fundamental da nosa cultura. Moi lonxe estamos, por desgraza, de conseguir isto … e moitas cousas máis.

Por moitos motivos: Paremos a LOMCE!


En apoio da Educación Tecnolóxica

Estamos ante unha nova reforma do Sistema Educativo e, unha vez máis, proponse reducir e desfigurar a Educación Tecnolóxica, incluso eliminala en 4º de ESO e Bacharelato. Neste rancio país o desprezo cara á Tecnoloxía faise máis ca evidente no anteproxecto da LOMCE.

Mentres nos países da nosa contorna a educación tecnolóxica está presente en todos os niveis educativos, ou incluso están a propoñer aumentala, aquí considérase que non cómpre educar á xente máis nova en tecnoloxía nin orientala cara ós estudos técnicos superiores, provocando a incultura tecnolóxica nas futuras xeracións de cidadáns e cidadás, a falta de capacidades para manexarse nunha contorna tecnolóxica desde unha visión crítica e formada, e o mantemento dun dos tópicos máis estendidos no noso país que ve a tecnoloxía como algo externo, alleo á nosa cultura, pondo freo ao desenvolvemento e á innovación tecnolóxica.

En APETEGA temos que quitarlle o po á antiga pancarta que di “A tecnoloxía é cultura“. Tal vez non debemos gardala nunca.

Que facer ante esta situación?

A Plataforma Estatal de Asociacións do Profesorado de Tecnoloxía, PEAPT, na que está integrada a asociación galega APETEGA, está a traballar para defender a educación tecnolóxica, presentando unha proposta argumentada e razoada desta defensa.

 

Pídense apoios individuais ás nosas propostas. Se pensas que en pleno século XXI a educación tecnolóxica debe estar presente en todas as etapas do ensino, podes asinar a petición en Change.org

 

Solicítanse tamén apoios institucionais. Escolas universitarias, colexios oficiais, departamentos de FP, sindicatos, asociacións, empresas, partidos políticos e todas aquelas entidades que defendan a Educación Tecnolóxica en ESO e Bacharelato poden enviarnos unha carta de apoio asinada.

 

Agardamos que, coa vosa axuda, se lle dea a volta a esta preocupante situación.

  • Neste blogue, toda a información relacionada coa LOMCE leva a etiqueta tecnocidio.

A LOMCE reduce drasticamente a tecnoloxía na ESO e elimínaa de 4º e de Bacharelato

O Ministerio de Educación acaba de dar a coñecer o seu anteproxecto de lei educativa. O que temos diante é unha lei completamente anacrónica, antipedagóxica, clasista, segregadora e miles de cualificativos máis. A lei no seu conxunto xa está a ser analizada e criticada por moitas persoas, e supoño que as críticas non pararán de medrar. Eu comparto moitas delas, pero neste blogue falarei do que compete á educación tecnolóxica.

En pleno século XXI redúcese drasticamente a formación tecnolóxica na educación obrigatoria e elimínase de 4º de ESO e de Bacharelato

Actualmente LOMCE
1ºESO 1ºESO Tecnoloxías Troncal obrigatoria
2ºESO Tecnoloxías Troncal obrigatoria 2ºESO
3ºESO Tecnoloxías Troncal obrigatoria 3ºESO Elixir entre “Deseño e Tecnoloxía” e “Utilización das TIC”
4ºESO Tecnoloxía Troncal opcional 4ºESO TIC Ensinanzas aplicadas
Informática Troncal opcional
Pódense escoller en calquera vía, orientada ao bacharelato ou á FP Non aparece a tecnoloxía nas vías orientadas ao bacharelato.
1ºBach Tecnoloxía Industrial I Materia de modalidade na vía de ciencias e enxeñería 1ºBach
TIC Optativa TIC Optativa
2ºBach Tecnoloxía Industrial I Materia de modalidade na vía de ciencias e enxeñería 2ºBach
Electrotecnia Materia de modalidade na vía de ciencias e enxeñería

Que fagan isto só se pode entender desde a perspectiva de quen ten unha profunda incultura tecnolóxica, que non valora como cultura o coñecemento de todo o entorno artificial que nos rodea, que despreza as profesións técnicas e que ten escasa visión sobre as necesidades formativas dunha sociedade do século XXI.

Para comezar, nos primeiros cursos da ESO abórdase o coñecemento tecnolóxico a través dun conxunto de materias inconexas de diferente nome, cando o que se debe facer é introducir a tecnoloxía desde un punto de vista global, no que todas as disciplinas están relacionadas entre si. Trátase de que o alumnado adquira unha mínima cultura tecnolóxica que  lle permita comprender o mundo artificial, as súas características, procesos e a súa repercusión no avance da sociedade. Chama a atención iso de “utilización” das TIC como nome para unha materia, como se as TIC no se usasen, ou coa intención de non abordar os mecanismos que fan posible a súa existencia e que permiten comprender o seu funcionamento. Todo isto paréceme un total despropósito.

Eliminar a tecnoloxía da vía de 4º de ESO orientada cara ó Bacharelato e eliminar a Tecnoloxía Industrial como materia de modalidade para ao alumnado interesado en estudos de enxeñería ou ciclos superiores de FP das ramas tecnolóxicas paréceme unha aberración. Desta maneira non vai ser posible ofrecer unha orientación e preparación cara estes estudos, e provocará unha redución dos coñecementos e competencias necesarias para afrontalos con garantías de éxito.

Actualmente existe a “Modalidade de Ciencias e Tecnoloxía”, e a LOMCE cambia por “Modalidade de Ciencias”. Non se dan de conta de que eliminando a tecnoloxía a formación científica tamén perde, redúcese e queda limitada a dúas materias. Hoxe en día ciencia e tecnoloxía camiñan xuntas, compleméntanse, e non se pode entender ningunha sen a outra.

Nunha situación de crise como a que estamos a vivir necesítase máis ca nunca xente formada, e se queremos que este sexa un país competitivo e tecnoloxicamente avanzado desprezar a educación en tecnoloxía é o último que se debería facer, pois é un verdadeiro suicidio.

Supoño que falarei máis sobre este alarmante tecnocidio.